KSBR 26 INS 4785/2008-B-64
Jednací číslo: KSBR 26 INS 4785/2008-B-64

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Josef anonymizovano , anonymizovano , Moravská Nová Ves, Ukrajina 582, při výkonu soudního dohledu a o odvolání proti usnesení č.j. KSBR 26 INS 4785/2008-B-62 ze dne 10.7.2013

takto:

I. Usnesení č.j. KSBR 26 INS 4785/2008-B-62 ze dne 10.7.2013 se mění tak, že insolvenčnímu správci JUDr. Jaroslavu Celnarovi se pořádková pokuta neukládá.

II. Soud ukládá insolvenčnímu správci, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení tohoto usnesení podal soudu návrh na udělení souhlasu k prodeji zbývajícího movitého majetku včetně fekálního vozu.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením byla insolvenčnímu správci uložena pořádková pokuta ve výši 1 000,-Kč z důvodu neplnění povinností uložených mu usnesením soudu. Proti tomuto rozhodnutí podal správce včasné odvolání, v němž uvedl, že nemá souhlas zástupce věřitelů k přímému zpeněžení movitého majetku (nábytek a fekální vůz). Správce již uzavřel kupní smlouvu a kupní cena byla uhrazena jako záloha. Soud proto postupoval dle ust. § 95 insolvenčního zákona a výše uvedené usnesení změnil tak, že pořádková pokuta se neukládá.

V zájmu rychlého ukončení konkursního řízení bylo ve výroku II. správci uloženo podat návrh na udělení souhlasu k prodeji zbývajícího majetku, který je nepatrné hodnoty.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné.

Krajský soud v Brně dne 9.8.2013

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová