KSBR 26 INS 4102/2012-A-9
Jednací číslo: KSBR 26 INS 4102/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: anonymizovano anonymizovano , anonymizovano , Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč,

o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 16.4.2012, č. j. KSBR 26 INS 4102/2012-A-5 se mění tak, že dlužníku s e u k l á d á , aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5 000,-Kč (pět tisíc Kč) na účet Krajského soudu v Brně vedeného u ČNB Brno-město

č.ú.: 6015-5720621/0710 konstantní symbol: 1148 variabilní symbol: 26 49 4102 12 nebo v hotovosti na pokladně soudu.

Odůvodnění:

Dne 21.2.2012 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením č.j.-A-5 ze dne 16.4.2012, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč.

Dne 7.5.2012 bylo soudu doručeno odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí, v němž dlužník sdělil a doložil potvrzením zaměstnavatele, že mu od května 2012 bude zvýšen plat a požádal o snížení zálohy na náklady insolvenčního řízení na částku 5 000,-Kč.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že u dlužníka nastaly nové skutečnosti, postupoval soud dle ust. § 95 IZ, odvolání dlužníka v plném rozsahu vyhověl a rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 16.4.2012, č. j.-A-5 změnil tak, že rozhodl, že dlužníku se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 5 000,-Kč.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 15.5.2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová