KSBR 26 INS 37330/2013-B-30
Jednací číslo: KSBR 26 INS 37330/2013-B-30

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Libor anonymizovano , anonymizovano , bytem Přerovská 215, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, IČO: 723 20 320, zast. obecným zmocněncem ThB. Janem anonymizovano , bytem Jánošíkova 897/3, Šumperk,

o návrhu dlužníka na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, aby nebylo nakládáno jakkoliv s nemovitostí-rodinným domem č.p. 215 včetně parcel v k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem s e z a m í t á .

Odůvodnění:

Podáním doručeným soudu dne 15.12.2015 upozorňoval dlužník na pochybení insolvenčního správce při zpracování znaleckého posudku č. 5797-70-2014. Tento znalecký posudek byl dlužníkovi předložen emailem v elektronické podobě dne 18.11.2015. Nemovitosti byly oceněny znalcem Ing. Bohuslavem Štenclem na 1 900 000,-Kč. Dlužník namítá, že znalecký posudek není správný (nejsou uvedeny sklepní plochy, výpočet ceny garáže aj.) Dle jeho mínění byla nemovitost podhodnocena. V současnosti nelze spravedlivě rozdělit zastavěné plochy a parcely v podílu 5/8 a 3/8, protože je zmatečný znalecký posudek, podle kterého se postupovalo i v proběhlé dražbě 5/8 nemovitostí.

Proto dlužník žádá, aby nebylo nakládáno s nemovitostí, dokud se závažné pochybení nevysvětlí a insolvenční soud nesjedná pořádek. Soud vyrozuměl, že se má jednat o stavbu č.p. 215 na pozemku p.č. 617, k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem.

V dané věci soud usnesením ze dne 23.4.2014 schválil oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Po uzavření dohody o vypořádání vzájemných majetkových vztahů zaniklého společného jmění dlužníka a jeho manželky Zuzany anonymizovano zůstal v majetkové podstatě dlužníka podíl ve výši 1/4 vzhledem k celku na nemovitých věcech-pozemek parc.č. 617, zastavěná plocha, jehož součástí je stavba č.p. 215 a pozemek parc.č. 618, jiná plocha, vše zapsáno na LV 231 k.ú. Rychlov u Bystřice pod Hostýnem.

Tyto nemovitosti byly zpeněženy ve veřejné dražbě dle pokynů zajištěných věřitelů dne 1.5.2015.

Insolvenční správce podal návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům, který byl zveřejněn v insolvenčním rejstříku dne 14.7.2015, a proti kterému nebyly podány žádné námitky. Proto soud usnesením ze dne 30.7.2015 vyslovil souhlas s vydáním výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům. Usnesení nabylo právní moci dne 9.9.2015.

Poté podal insolvenční správce konečnou zprávu, která byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku dne 20.10.2015. Proti této zprávě opět nebyly podány žádné námitky, proto ji soud schválil usnesením ze dne 9.11.2015. Proti usnesení nebylo podáno žádné odvolání, usnesení nabylo právní moci dne 27.11.2015.

Dlužník v průběhu řízení nevyužil žádných zákonných prostředků daných insolvenčním zákonem, nepodal ve stanovených lhůtách námitky proti návrhu na vydání výtěžku zpeněžení zajištěným věřitelům, námitky proti konečné zprávě ani žádné odvolání.

Insolvenční soud může v průběhu insolvenčního řízení nařídit předběžné opatření (§ 82, § 112, § 113 IZ).

Taková předběžná opatření však směřují především k zajištění majetku dlužníka, k zabránění zmenšování majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, příp. k ustanovení předběžného správce, nikoliv však k omezení insolvenčního správce v jeho činnosti.

Po schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty přecházejí dispoziční oprávnění k majetku dlužníka, který slouží k zajištění pohledávek věřitelů, na insolvenčního správce (§ 409 odst. 2 IZ). Nelze proto insolvenčnímu správci uložit, aby s předmětnými nemovitostmi nenakládal. Nemovitosti byly již zpeněženy, povinností správce je proto tyto nemovitosti předat nabyvateli a zajistit reálné rozdělení nemovitostí.

Insolvenční soud si v této věci vyžádá vyjádření insolvenčního správce a bude-li to nutné, udělím mu další pokyny.

Pokud jde o tvrzení dlužníka, že správce se dopustil pochybení při zpracování znaleckého posudku a dlužník je přesvědčen, že mu tím byla způsobena škoda, může podat žalobu na náhradu škody proti insolvenčnímu správci.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 22. 12. 2015 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana