KSBR 26 INS 34099/2014-B-13
Jednací číslo: KSBR 26 INS 34099/2014-B-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl vyšším soudním úředníkem Mgr. anonymizovano Kratinou v insolvenční věci dlužníka: Iveta anonymizovano , anonymizovano , Na Poříčí 391, 763 31 Brumov -Bylnice, adresa pro doručování: 763 23 Slopné 8,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud povoluje Antonínu anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Poříčí 391, 763 31 Brumov-Bylnice výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to pozemku parc. č. 741, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je budova rodinného domu s č.p. 391; a pozemku parc. č. 742/2, druh pozemku zahrada o výměře 255 m2, vše zapsáno na LV č. 1412 pro katastrální území Bylnice (613070), Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 25.8.2015 se Antonín anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Poříčí 391, 763 31 Brumov-Bylnice, domáhal vydání rozhodnutí, jímž by soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a to pozemku parc. č. 741, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423 m2, jehož součástí je budova rodinného domu s č.p. 391; a pozemku parc. č. 742/2, druh pozemku zahrada o výměře 255 m2, vše zapsáno na LV č. 1412 pro katastrální území Bylnice (613070), Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, zapsaného v soupisu majetkové podstaty dlužníka. Z obsahu návrhu soud zjistil, že pan Antonín anonymizovano je synem dlužnice.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

Vzhledem k tomu, že bylo ze strany insolvenčního správce soudu sděleno, že neexistuje jiný zájemce o koupi předmětné nemovitosti a ceně, kterou nabízí syn dlužnice, dospěl soud k závěru, že není důvod neudělit ohledně pozemku parc. č. 741, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří o výměře 423m2, jehož součástí je budova rodinného domu s č.p. 391; a pozemku parc. č. 742/2, druh pozemku zahrada o výměře 255m2, vše zapsáno na LV č. 1412 pro katastrální území Bylnice (613070), Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Valašské Klobouky, výjimku ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dle § 295 IZ, tak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

Krajský soud v Brně dne 16. 9. 2015 Mgr. anonymizovano , v.r. vyšší soudní úředník Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana