KSBR 26 INS 31850/2015-A-38
Jednací číslo: KSBR 26 INS 31850/2015-A-38

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužnice: Mgr. Eva anonymizovano , anonymizovano , Žitná 386/22, 664 48 Moravany,

o insolvenčním návrhu navrhovatele:

a) Ing. Marcela anonymizovano , anonymizovano , Ostrovačická 714/31, 641 00 Brno, zast. JUDr. Lenkou Řehulovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem Jakubská 121/1, 602 00 Brno, b) Ing. arch. Jiří anonymizovano , anonymizovano , Kostelní 9, 664 48 Moravany, c) INTEREXPO BRNO, spol. s r.o., Kaštanová 505/70a, 620 00 Brno, Brněnské Ivanovice, IČO 188 28 744, zast. Mgr. Sofií Pondikasovou, advokátkou se sídlem Vrchlického sad 4, 602 00 Brno, d) Ing. Ivan anonymizovano , anonymizovano , bytem Hluboká 82/3, 639 00 Brno, e) Rostislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Rokytova 2910/10, 615 00 Brno, f) Josef anonymizovano , nar. 7.5.1958, bytem Strnadova 2388/2, 628 00 Brno,

o odvolání navrhovatelů c) až f) proti usnesení č.j.-A-29 ze dne 13.9.2016

takto:

Usnesení č.j.-A-29 ze dne 13.9-2016 se mění tak, že navrhovatelům c) až f) se povinnost zaplatit společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením bylo zastaveno řízení o insolvenčním návrhu navrhovatele a) a navrhovatelům b) až f) uloženo, aby zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč.

Navrhovatelé c) až f) podali proti tomuto usnesení včasné odvolání a současně vzali své insolvenční návrhy zpět.

Soud řízení o insolvenčních návrzích navrhovatelů c) až f) z důvodu jejich zpětvzetí zastavil. isir.justi ce.cz

Vzhledem k tomu, že tito věřitelé již nejsou insolvenčními navrhovateli, nejsou povinni platit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Soud proto postupoval dle ust. § 95 insolvenčního zákona, odvolání v celém rozsahu vyhověl a rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 12. 10. 2016 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana