KSBR 26 INS 31745/2012-A-9
Jednací číslo: KSBR 26 INS 31745/2012-A-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Roman anonymizovano , anonymizovano , Meluzínova 33/3, 615 00 Brno, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 26 INS 31745/2012-A-7 ze dne 20.12.2012

takto:

Usnesení č.j. KSBR 26 INS 31745/2012-A-7 ze dne 20.12.2012 se mění tak, že insolvenční návrh s e n e o d m í t á.

Odůvodnění:

Shora uvedeným usnesením insolvenční soud odmítl insolvenční návrh dlužníka. Dlužník proti tomuto usnesení podal včasné odvolání. Soud shledal, že odvolání je důvodné, a proto v souladu s ust.§ 95 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) odvolání vyhověl a změnil rozhodnutí tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

P o u č e n í:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 15.1.2013

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová