KSBR 26 INS 30085/2013-A-106
Jednací číslo: KSBR 26 INS 30085/2013-A-106

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Čestmír anonymizovano , anonymizovano , Bystřinova 2572/8, 612 00 Brno, IČO: 479 47 403,

o insolvenčním návrhu navrhovatele: a) Lenka anonymizovano , anonymizovano , Horácké náměstí 1469/7, 621 00 Brno, b) Mgr. Lenka anonymizovano , anonymizovano , Švehlova 522, 664 51 Šlapanice, c) Helena Přichystalová, nar. 17.6.1974, Jílova 125/18, 639 00 Brno, d) Jana anonymizovano , anonymizovano , Ivančická 126, 664 64 Dolní Kounice, všichni zastoupeni JUDr. Janem Hrbáčkem, AK Kachlíkova 15, 635 00 Brno,

o návrhu na nařízení předběžného opatření a ustanovení předběžného správce

takto:

Insolvenční soud nařizuje toto předběžné opatření: I. P ř e d b ě ž n ý m i n s o l v e n č n í m s p r á v c e m dlužníka Čestmíra anonymizovano , anonymizovano , se ustanovuje: Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem Čechyňská 361/16, 602 00 Brno, IČO: 269 19 877.

II. Soud ukládá předběžnému insolvenčnímu správci, aby provedl opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.

III. Dlužníkovi se ukládá, aby s majetkem, který může náležet do majetkové podstaty dlužníka nakládal toliko s vědomím a souhlasem předběžného insolvenčního správce. Půjde-li o právní úkon činěný písemně, musí k němu být připojen podpis předběžného insolvenčního správce.

IV. Soud nařizuje osobám, které mají závazky vůči dlužníkovi, aby plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému insolvenčnímu správci ustavenému výrokem I. tohoto usnesení.

V. Předběžnému insolvenčnímu správci se ukládá, aby do 20 dnů ode dne účinnosti předběžného opatření podal insolvenčnímu soudu zprávu o své činnosti.

Odůvodnění:

Dne 7.5.2015 byl soudu doručen návrh navrhovatelky a) na vydání předběžného opatření a ustanovení předběžného správce. Navrhovatelka uvedla, že dlužník vlastní nemovitosti zapsané na LV č.1864 v k.ú. Bosonohy, které jsou zatíženy zástavním právem k zajištění úvěrového závazku dlužníka, dále nemovitosti zapsané na LV 109 v k. ú. Kadov u Sněžného, které jsou zatíženy zástavním právem k zajištění úvěrového závazku syna dlužníka a nemovitosti zapsané na LV č. 2167 v k. ú. Černovice, které jsou zatíženy zástavním právem k zajištění úvěrového závazku syna dlužníka. Dlužník dále dle předloženého seznamu majetku vlastní pohledávky značné výše, přičemž v mezidobí mu byla pravomocně přisouzena pohledávka na náhradu škody ve výši 7 973 844,-Kč vůči panu Timothy Rileymu (t. č. ve výkonu trestu). Dlužník však vlastní i jiná aktiva, která v seznamu majetku neuvedl. Jde zejména o nezanedbatelný zařizovací mobiliář jeho nemovitostí (v případě rodinného domu v Černovicích se jedná o movité věci luxusní) a peněžní prostředky na účtech. Aktivně podniká v oboru realit a dle mínění navrhovatelky má z tohoto podnikání nezanedbatelné příjmy. Dlužník insolvenční řízení obstruuje, resp. nedůvodně protahuje. Ač ho ve všech nalézacích řízeních, která jsou vedena mezi ním a navrhovatelkou, zastupují dvě advokátní kanceláře, v tomto insolvenčním řízení si dlužník právního zástupce dosud nezvolil. Průtahy v insolvenčním řízení navrhovatelka spatřuje v tom, že dlužník se vyhýbá jednání insolvenčního soudu o insolvenčním návrhu. Dlužník zmařil jednání nařízené na 10. prosince 2014, dále na 11. února 2015 a na 6. května 2015, a to vždy pro údajnou nemoc zad. Ze zveřejněných údajů v insolvenčním rejstříku se podává, že se dostavil dne 6. května 2015 k ambulantnímu vyšetření v 8,55 hod., tj. 5 minut před začátkem jednání (nařízeno na 9,00 hod), ačkoliv z úředního záznamu vyplývá, že již cca v 8,00 hod. téhož dne byl hospitalizován pro nemoc zad. Jde o rozcházející se informace. Dlužník bez problémů nejméně dvakrát navštívil informační středisko soudu za účelem pořízení kopií z insolvenčního spisu. Ač soudu tvrdí, jak je vážně nemocný a pro tento důvod se nemůže účastnit nařízeného jednání, dne 19. ledna 2015 ve Šlapanicích po delší dobu vyvíjel nátlak na jednu z věřitelek, paní Mgr. Lenku anonymizovano , když k řešení vzniklého problému musela být předvolána i policie. Navrhovatelce je dále známo, že dlužník pravidelně (přes jím tvrzenou nemoc) navštěvuje provozovnu společnosti Real GARANT HOME s.r.o. na ulici Drobného 45a v Brně, kde mimo jiné vypomáhá v realitní činnosti spolu se svým synem. Dlužník a jeho syn Bc. Pavel anonymizovano se nijak netají tím, že chtěli nemovitosti dlužníka prodat (informace např. v insolvenčním řízení KSBR 30 INS 25523/2013 na č. l. A-114). Dle informací navrhovatelky zájem dlužníka prodat své nemovitosti nadále trvá. Není také vyloučen převod movitých věcí a pohledávek dlužníka do majetkové sféry jiných osob či jeho rodiny nebo přednostní uspokojování jeho věřitelů z disponibilních finančních prostředků na účtech dlužníka či peněžní hotovosti získané od jeho dlužníků. Vzhledem k tomu, že dlužník rozsah svého movitého majetku ani stav svých bankovních účtů v seznamu majetku neuvedl, panuje důvodná obava z krácení majetkové podstaty dlužníka na úkor věřitelů. Na základě výše uvedených skutečností jsou zde, dle mínění navrhovatelky, důvodné pochybnosti o poctivosti jednání dlužníka v insolvenčním řízení a o hospodárnosti a efektivnosti při nakládání s jeho majetkem. Navrhovatelka je přesvědčena o tom, že dlužník se svými úkony pokouší mařit průběh insolvenčního řízení, čímž může docházet k postupnému snižování hodnoty jeho majetku v neprospěch věřitelů. Proto navrhuje, aby soud nařídil výše uvedené předběžné opatření.

Dle ust. § 27 odst. 1 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon) insolvenční soud ustanoví insolvenčního správce nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Za podmínek stanovených tímto zákonem může insolvenční soud ustanovit před rozhodnutím o úpadku předběžného insolvenčního správce (dále jen předběžný správce ); toto rozhodnutí se zveřejní stejným způsobem jako rozhodnutí o úpadku. Dle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona je-li nutné zabránit v době do vydání rozhodnutí o úpadku změnám v rozsahu majetkové podstaty v neprospěch věřitelů, insolvenční soud může i bez návrhu nařídit předběžné opatření, kterým dlužníkovi uloží, aby nenakládal s určitými věcmi nebo právy náležejícími do jeho majetkové podstaty, nebo rozhodne, že dlužník může nakládat s majetkovou podstatou nebo její částí pouze se souhlasem předběžného správce. Může též nařídit, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště plnění neposkytovaly dlužníkovi, ale předběžnému správci. Současně ustanoví předběžného správce, pokud tak neučinil dříve. Dle ust. § 112 odst. 2 insolvenčního zákona insolvenční soud může předběžného správce ustanovit i tehdy, jestliže vyhlásil moratorium nebo odůvodňuje-li to rozsah majetkové podstaty, který je vhodné i předběžně zjistit a zajistit anebo jsou-li zde jiné, stejně závažné důvody. Dle odst. 3 povinností předběžného správce je provést opatření ke zjištění dlužníkova majetku a k jeho zajištění, jakož i k přezkoumání dlužníkova účetnictví nebo evidence vedené podle zvláštního právního předpisu.

Dle ust. § 82 odst. 1 insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu.

Při rozhodování o návrhu na předběžné opatření soud vycházel ze skutečností, které vyplývají z dokladů doložených do spisu. Insolvenční řízení bylo zahájeno dne 25.10.2013 na návrh navrhovatelky a), poté přistoupily do řízení navrhovatelky b) až d). Dlužník se vyjádřil k insolvenčním návrhům několikrát, k podání ze dne 31.1.2014 doložil seznam majetku a závazků (č. l. A-26). Dlužník pohledávky navrhovatelů neuznává a vznesl rozsáhlou obranu, která je nyní předmětem projednávání insolvenčního návrhu.

Na den 10. prosince 2014 bylo nařízeno jednání o insolvenčním návrhu, které se však nekonalo, neboť dne 8.12.2014 požádal dlužník o odročení ze zdravotních důvodů. Z doložené lékařské zprávy vyplynulo, že uklouzl a byl mu doporučen mimo jiné klidový režim. Další jednání o insolvenčním návrhu bylo nařízeno na 11.2.2015. Toto jednání se opět nekonalo, neboť dne 2.2.2015 byla soudu doručena omluva dlužníka a žádost o odročení ze zdravotních důvodů . Doložil lékařské potvrzení o léčbě antibiotiky od 27.1.2015. Dle jeho sdělení má poté následovat dokončení přerušené léčby na ortopedii. Po kontrole u ortopeda bude soud informovat o svém zdravotním stavu.

Z úředního záznamu o nahlížení do spisu soud zjistil, že dne 4.2.2015 se dlužník dostavil k insolvenčnímu soudu a nahlížel do spisu. Podruhé nahlížel do spisu dne 11.2.2015 tj. v den, kdy mělo proběhnout jednání o insolvenčním návrhu, kterého se dlužník pro své onemocnění nemohl účastnit. Dle sdělení dlužníka doručeného soudu dne 2.3.2015 se léčba jeho akutního onemocnění protáhla do 27.2.2015, což doložil potvrzením lékaře. Podáním ze dne 7.4.2015 informoval soud, že léčba a rehabilitace je naplánována do 22.4.2015. Po kontrole u ortopeda bude soud informovat o svém zdravotním stavu. Soud nařídil další jednání o insolvenčním návrhu na den 6.5. 2015 v 9,00 hod. Teprve v den jednání tj. 6.5.2015 se dostavil k soudu syn dlužníka cca v 8,00 hod. a sdělil, že dlužník se nemůže účastnit jednání, neboť byl hospitalizován kvůli nemoci zad. Z dodatečně doloženého lékařského potvrzení soud zjistil, že dlužník se dostavil k lékaři v 8,55 hod. a že dne 5.5.2015 opět upadl, došlo ke zhoršení jeho potíží a byl hospitalizován.

Z předloženého seznamu majetku na č. l. A-26 soud zjistil, že dlužník v něm neuvedl žádné movité věci ani finanční prostředky. Uvedl však a doložil, že uzavřel kupní smlouvu dne 30.7.2012, kterou prodává své nemovitosti zapsané na LV 1 864 v k. ú. Bosonohy.

Na základě výše uvedených skutečností má soud zato, že v dané věci je na místě i bez návrhu ustanovit dlužníkovi předběžného správce a nařídit předběžné opatření, které jej omezí v nakládání s věcmi, které mohou náležet do majetkové podstaty. Hlavní důvod spatřuje soud v délce řízení, které probíhá již od konce roku 2013 a jeho další protahování může způsobit změnu ve skladbě dlužníkova majetku, přičemž není ani známo, jaký je veškerý majetek dlužníka (movité věci, pohledávky, fin. prostředky aj.). Rovněž existuje důvodná obava, že dlužník může nakládat se svým majetkem a tím zmenšovat majetkovou podstatu ke škodě věřitelů. Tvrzení uvedená v podání navrhovatelky a další zjištěné skutečnosti jsou způsobilé vyvolat obavy, zda s majetkem, který případně může být podroben režimu insolvenčního zákona, nebude nakládáno v rozporu s účinky spojenými se zahájením insolvenčního řízení (srov. § 111 insolvenčního zákona). Soud proto z těchto důvodů nařídil předběžné opatření, kterým ustanovil předběžného insolvenčního správce, jemuž uložil, aby provedl opatření ke zjištění a zajištění dlužníkova majetku i přezkoumání jeho účetnictví. Dále dle ust. § 113 odst. 1 insolvenčního zákona uložil dlužníkovi, aby nakládal s majetkem, který může náležet do majetkové podstaty pouze se souhlasem předběžného insolvenčního správce, a nařídil, aby osoby, které mají závazky vůči dlužníkovi, napříště neposkytovaly plnění dlužníkovi, ale předběžnému správci.

Osoba předběžného insolvenčního správce byla soudu určena opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 13.5.2015.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku a předběžnému správci se však doručuje i zvlášť, a to do vlastních rukou.

Proti výrokům I. až IV. tohoto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo zvlášť doručeno, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Ve vztahu k vlastnímu výběru osoby předběžného správce lze však v odvolání namítat pouze to, že ustanovený předběžný správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání tohoto rozhodnutí, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Proti výroku V. usnesení není odvolání přípustné. Toto rozhodnutí je vykonatelné bez ohledu na právní moc.

Krajský soud v Brně dne 14. května 2015

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Konečná