KSBR 26 INS 29860/2015-P6-4
Jednací číslo: KSBR 26 INS 29860/2015-P6-4

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Helena anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Skalou 256, 669 02 Suchohrdly,

o přihlášce pohledávky věřitele: S-consult, s.r.o., IČ: 44528752, Škarniclovská 124/1, Skalica 909 01, zast. JUDr. Ľubomír Vanek, advokát, Bratislavská 3004/2, 695 01 Hodonín,

o odvolání věřitele proti usnesení č.j. KSBR 26 INS 29860/2015-P6-2 ze dne 12.8.2016

takto:

Usnesení č.j. KSBR 26 INS 29860/2015-P6-2 ze dne 12.8.2016 se mění tak, že přihláška pohledávky věřitele S-consult, s.r.o., IČ: 44528752, Škarniclovská 124/1, Skalica 909 01, se neodmítá.

Odůvodnění:

Výše uvedeným usnesením vydaným vyšším soudním úředníkem bylo rozhodnuto, že přihláška pohledávky věřitele se odmítá, neboť byla podána opožděně.

V usnesení, kterým bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka, byli věřitelé současně vyzváni, aby ve lhůtě 30 dnů od dne zveřejnění usnesení přihlásili své pohledávky s poučením, že k později podaným přihláškám insolvenční soud nebude přihlížet.

Věřitel podal přihlášku pohledávky až po uplynutí 30ti denní lhůty, proto byla přihláška odmítnuta pro opožděnost.

Proti tomuto usnesení podal věřitel včasné odvolání. Uvedl, že přihláška byla odmítnuta neoprávněně, neboť insolvenční soud zcela ignoroval skutečnost, že přihlášený věřitel je tzv. zahraničním věřitelem a nezohlednil speciální úpravu obsaženou v § 430 insolvenčního zákona, která vychází z přímo aplikovatelného nařízení Rady (ES) č. 1346/200, ze dne 29.5.2000, o úpadkovém řízení (jeho článku 40).

Dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, proti rozhodnutí vydanému vyšším soudním úředníkem v občanském soudním řízení lze podat odvolání za stejných podmínek jako proti rozhodnutí předsedy senátu. Podaný opravný prostředek se však nejprve předloží předsedovi senátu, který o něm rozhodne, má-li za to, že isir.justi ce.cz se mu má zcela vyhovět. Rozhodnutí předsedy senátu se považuje za rozhodnutí soudu prvního stupně a lze je napadnout odvoláním.

Soudce shledal, že odvolání je důvodné. Jedná se o zahraničního věřitele se sídlem na území Slovenské republiky, o němž nebylo soudu ani správci nic známo, a proto mu nebylo zaslána výzva k podání přihlášky pohledávky. Tuto skutečnost nelze klást k tíži věřitele, který podal přihlášku sám z vlastní iniciativy poté, co se dozvěděl o vydání rozhodnutí o úpadku.

Soud proto postupoval dle ust. § 9 odst. 1 zák. č. 121/2008 Sb. a odvolání v celém rozsahu vyhověl tak, že bylo rozhodnuto, že přihláška pohledávky se neodmítá. Současně je tedy zřejmé, že účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení nekončí.

Soud podotýká, že ve skutkově stejných věcech tímto způsobem již rozhodovaly i soudy vyšších stupňů.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 12. 9. 2016 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana