KSBR 26 INS 27198/2014-A-10
Jednací číslo: KSBR 26 INS 27198/2014-A-10

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužnice: Irena anonymizovano , anonymizovano , Na Dlouhých 811, 688 01 Uherský Brod, IČO: 675 88 387,

o nařízení předběžného opatření

takto:

Soud nařizuje předběžné opatření, kterým se soudnímu exekutorovi JUDr. Tomáši Vránovi, exekutorský úřad Přerov, umožňuje dokončit dražební fázi exekuce prodejem nemovitostí dlužnice pod sp. zn. 103 Ex 08503/10 tím, že doručí usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.9.2014 č. j. 58 Co 180/2014-174 účastníkům, vyzve vydražitele k doplacení nejvyššího podání a potvrdí nabytí vlastnictví k nemovitosti vydražiteli v katastru nemovitostí s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením nemovitých věcí dlužnice, a to bytové jednotky č. 1817/42 zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherský Brod na LV č. 8457 pro obec a k. ú. Uherský Brod, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. k dispozici v tomto řízení.

Odůvodnění:

Dne 8.10.2014 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužnice spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tímto dnem bylo zahájeno insolvenční řízení dlužnice. Podáním ze dne 24.10.2014 dal soudní exekutor JUDr.Tomáš Vrána soudu podnět ke zvážení, zda jsou dány podmínky pro nařízení předběžného opatření dle ust. § 82 insolvenčního zákona. Uvedl, že Okresní soud v Uherském Hradišti vydal dne 26.3.2010 usnesení, kterým nařídil exekuci na majetek dlužnice k uspokojení pohledávky oprávněného Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV s.r.o. a jejím provedením byl pověřen JUDr. Tomáš Vrána. Dlužnice v průběhu exekučního řízení od roku 2012 podala celkem pětkrát insolvenční návrh.

V exekučním řízení byla z toho důvodu již dvakrát odročena dražba nemovitostí povinné (dlužnice). Usnesením ze dne 11.9.2013 č. j. 103 Ex 08503/10-154 soudní exekutor udělil příklep v dražbě nemovitostí dlužnice. Toto usnesení bylo následně potvrzeno usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 17.9.2014 č. j. 58 Co 180/2014-174. V současné době je k návrhu dlužnice vedeno v pořadí již páté insolvenční řízení. Předchozí čtyři insolvenční řízení byla pravomocně skončena, buď odmítnutím insolvenčního návrhu nebo zastavením insolvenčního řízení pro nezaplacení zálohy. Vydražitel nemovitosti Milan Staniek se nachází nyní z důvodu zahájení dalšího insolvenčního řízení dlužnice v patové situaci, neboť je vázán uděleným příklepem, na exekučním účtu je deponována složená dražební jistota, přičemž nebude-li zjištěn úpadek, bude povinen doplatit nejvyšší podání, což dlužnice stále oddaluje. Za této nejisté situace si nemůže koupit ani jiný byt. Dále podle § 3361 odst. 2 o.s.ř. po doplacení nejvyššího podání se vydražitel stane vlastníkem vydražené nemovitosti zpětně ke dni dražby tj. ke dni 11.9.2013. Dle sdělení vydražitele dlužnice nemovitost nadále užívá a dle obsahu insolvenčního spisu nadále neplatí platby vůči společenství vlastníků jednotek. V důsledku toho hrozí vydražiteli vážná škoda, když po dobu zahájeného insolvenčního řízení neběží lhůty a není možné účinně doručit usnesení odvolacího soudu o potvrzení příklepu. Tyto platby bude v případě přechodu vlastnictví na vydražitele společenství vlastníků vymáhat na vydražiteli, a to ode dne dražby, přičemž tento nemůže nyní byt vůbec užívat ani vyklidit. Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána doložil usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 26.3.2010, kterým byla ve prospěch oprávněného Komerční investiční a úvěrní společnost DOMOV s.r.o nařízena exekuce na majetek dlužnice a jejím provedením byl pověřen JUDr. Tomáš Vrána. Dále doložil usnesení o odročení dražebního jednání ze dne 13.6.2012, z něhož soud zjistil, že ve věci oprávněného T&C DOMOV s.r.o. (dříve Komerční obchodní a úvěrní společnost DOMOV s.r.o) byla odročena dražba nemovitostí dlužnice, která byla nařízena usnesením ze dne 26.4.2012 na 22.8.2012. Z usnesení o odročení dražebního jednání ze dne 22.8.2012 soud zjistil, že v téže věci byla dražba odročena na neurčito. Z usnesení o příklepu ze dne 11.9.2013 soud zjistil, že v téže věci udělil soudní exekutor vydražiteli Milanu Staniekovi příklep na vydraženou nemovitost dlužnice zapsanou na LV 8457 k. ú. Uherský Brod. Z usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 58 C 180/2014-174 ze dne 17.9.2014 soud zjistil, že usnesení soudního exekutora o udělení příklepu vydražiteli Milanu Staniekovi bylo potvrzeno. V odůvodnění bylo mimo jiné uvedeno, že proti usnesení o udělení příklepu vydražiteli podala odvolání povinná (dlužnice), v němž namítla, že tři hodiny před provedenou dražbou byla zapsána do insolvenčního rejstříku , a proto s provedením dražby nesouhlasí.

Soudu je z úřední činnosti známo, že dlužnice podala první insolvenční návrh dne 21.8.2012, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 32 INS 20379/2012, insolvenční návrh byl odmítnut pro vady dne 24.8.2012, usnesení nabylo právní moci dne 14.9.2012, druhý insolvenční návrh totožného znění podala dlužnice dne 14.9.2012, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 26 INS 22497/2012 a bylo usnesením ze dne 17.6.2013, které nabylo právní moci dne 9.7. 2013, zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Další insolvenční návrh podala 11.9.2013, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 47 INS 25188/2013 a bylo zastaveno usnesením ze dne 24.3.2014, které nabylo právní moci dne 23.4.2014, z důvodu nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Čtvrtý insolvenční návrh podala dlužnice dne 15.5.2014, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 29 INS 13362/2014 a bylo zastaveno usnesením ze dne 15.8.2014, které nabylo právní moci dne 16.9.2014, pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Poslední insolvenční návrh podala dlužnice 8.10.2014, toto řízení dosud není skončeno.

Po zahájení insolvenčního řízení dlužnice bylo soudu doručeno sdělení věřitele Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1817, Rychtalíkova 1817, Uherský Brod. Věřitel v něm uvádí, že dlužnice je dle aktuálního výpisu z katastru nemovitostí LV 8457 vlastníkem bytové jednotky č. 1817/42 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemcích. Z titulu vlastnictví a užívání této bytové jednotky dluží věřiteli na úhradách na fond oprav a zálohách na služby spojené s užíváním bytu od roku 2008 celkem 298 058,-Kč. Rozsudkem Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 5.11.2012 jí bylo uloženo zaplatit věřiteli částku 186 896,-Kč s příslušenstvím. Pro tuto pohledávku bylo na návrh věřiteli zahájeno dne 17.10.2013 exekuční řízení vedené u Exekutorského úřadu v Přerově soudním exekutorem JUDr. Tomášem Vránou. Dalším rozsudkem téhož soudu ze dne 5.7.2014 bylo dlužnici uloženo zaplatit věřiteli částku 68 680,-Kč a náklady řízení. Mimo tyto pravomocné a vymahatelné pohledávky dluží dlužnice věřiteli navíc částku 42 482,-Kč, což jsou nezaplacené úhrady od měsíce prosince 2013 do září 2014. Dlužnice ani v jednom z insolvenčních návrhů tohoto věřitel neuvedla. Vlastníci ostatních bytových jednotek finančně dotují dlužnici, neboť věřitel je povinen hradit náklady na opravy a údržbu a další služby ze společného účtu všech členů společenství. Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Dle ust. § 82 odst. 1 věta první insolvenčního zákona předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Dle odst. 2 písm. b) předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit dokončení exekuce. Z uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat např. vzhledem k předchozím insolvenčním návrhům, že insolvenční řízení bude opět ukončeno obdobně jako v předchozích případech. V tomto případě bylo dne 17.9.2014 vydáno usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo potvrzeno usnesení soudního exekutora o udělení příklepu, dlužnice však dříve než bylo doručeno, podala dne 8.10.2014 insolvenční návrh, čímž zabránila dokončení exekuce. Dlužnice v insolvenčním návrhu neuvedla věřitele Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1817, ačkoliv jí musí být známo, že tento věřitel má vůči ní pravomocně přiznanou a vykonatelnou pohledávku, která je předmětem exekučního řízení. Dlužnice i nadále nehradí tomuto věřiteli náklady spojené s užíváním bytu, její dluh se stále navyšuje na úkor ostatních vlastníků bytových jednotek, kteří tyto platby hradí za dlužnici, aby nedošlo k odpojení domu od dodávek služeb. Podáním insolvenčního návrhu dlužnice zablokovala exekuční řízení, které nelze dokončit, vydražitel nemovitosti nemůže nabýt její vlastnictví a tudíž ani on nemůže platit náklady spojené s užíváním bytu. Vzhledem k těmto skutečnostem soud dospěl k závěru, že dlužnice podáním insolvenčního návrhu sleduje nepoctivý záměr, a proto nařídil výše uvedené předběžné opatření, kterým dojde k dokončení exekučního řízení a vyřešení vzniklé patové situace. Nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť finanční prostředky získané vydražením nemovitosti dlužnice zůstanou k dispozici pro věřitele v tomto insolvenčním řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 27. října 2014

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Konečná