KSBR 26 INS 25986/2014-A-13
Jednací číslo: KSBR 26 INS 25986/2014-A-13

USNESENÍ Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: a) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 691 65 Křepice 406, IČO: 433 75 138, b) Marie anonymizovano , nar. 29.9.1968, 691 65 Křepice 406,

o návrhu navrhovatele Mgr. Kamila Brančíka, soudního exekutora, Exekutorský úřad Hodonín, Sadová 15, 695 01 Hodonín na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud n a ř i z u j e předběžné o p a t ř e n í , kterým umožňuje Mgr. Kamilu Brančíkovi, Exekutorský úřad Hodonín provést exekuci prodejem nemovitých věcí, která byla nařízena a je vedena u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 007 EX 135/03, a to těchto nemovitých věcí: budova č. p. 406 na pozemku p. č. st. 558, pozemek parcela č. st. 558, pozemek parcela č. st. 1557/5, pozemek parcela č. 1557/9, nemovitosti zapsány na LV č. 847 pro k. ú. Křepice u Hustopečí, obec Křepice, se všemi součástmi a příslušenstvím představovaným zejména vedlejším objektem ve dvoře-letní kuchyní, zemním sklípkem, přístřeškem ve dvoře, venkovními úpravami (ploty, zpevněné plochy, přípojka inženýrských sítí), s omezeními, aby výtěžek dosažený zpeněžením těchto nemovitých věcí byl po zaplacení nejvyššího podání vydražitelem a po vydání rozhodnutí o vydání výtěžku, po odečtení nákladů exekuce k dispozici po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 26 INS 25968/2014 k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovatel je povinen zaplatit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1 000,-Kč do tří dnů od právní moci usnesení kolkovými známkami nebo na účet Krajského soudu v Brně vedený u ČNB Brno-město, č. ú.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol: 2649259864, konstatní symbol: 1148.

Odůvodnění:

Na základě insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení bylo dne 24.9.2014 zahájeno insolvenční řízení dlužníka a) a dlužníka b).

Dlužníci navrhovali oddlužení zpeněžením majetkové podstaty. Uvedli, že celková výše jejich závazků činí 7 117 456,-Kč, v jejich majetku jsou movité věcí a nemovitosti v k. ú. Křepice u Hustopečí. Z přiloženého znaleckého posudku vypracovaného pro účely exekučního řízení vyplývá, že nemovitosti byly v roce 2011 oceněny na obvyklou cenu 1 500 000,-Kč.

Dne 19.11.2014 byl soudu doručen návrh soudního exekutora Mgr. Kamila Brančíka na nařízení výše uvedeného předběžného opatření. Navrhovatel uvedl, že vede proti dlužníkům exekuční řízení pod sp. zn. 007 EX 135/03, dlužník a) je povinným v tomto exekučním řízení, dlužník b) je účastníkem exekučního řízení ve fázi prodeje nemovitých věcí zapsaných na LV č. 847 pro k. ú. Křepice u Hustopečí. V uvedeném exekučním řízení bylo dne 28.8.2013 vydáno usnesení č. j. 007 ex 135/03-397 o konání elektronické dražby nemovitých věcí s termínem dražby dne 17.10.2013, které nabylo právní moci dne 14.9.2013. Dne 17.10.2013 podal dlužník a) insolvenční návrh vedení u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 28951/2013 a téhož dne podal dlužník b) insolvenční návrh vedený u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 39 INS 28949/2013. Soudní exekutor tedy usnesením odročil dražbu nemovitých věcí na neurčito, jelikož dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona ji nelze provést.

Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 39 INS 28951/2013-A-6 ze dne 21.10.2013 a č. j. KSBR 39INS 28949/2012-A-6 ze dne 18.10.2013 byly insolvenční návrhy dlužníků odmítnuty a insolvenční řízení skončilo. Z tohoto důvodu soudní exekutor nařídil usnesením ze dne 6.12.2013 nový termín dražebního jednání ohledně nemovitostí ve vlastnictví povinného na 6.2.2014.

Dne 5.2.2014 podali dlužníci společný insolvenční návrh, který byl veden pod sp. zn. KSBR 37 INS 2826/2014. S ohledem na tuto skutečnost soudní exekutor opět odročil dražbu nemovitých věcí na neurčito. Usnesením Krajského soudu v Brně č. j. KSBR 37 INS 2826/2014-A-21 ze dne 19.5.2014 bylo insolvenční řízení zastaveno, proto soudní exekutor usnesením ze dne 7.8.2014 nařídil nový termín dražebního jednání na 25.9.2014.

Dne 24.9.2014 podali dlužníci společný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, a proto soudní exekutor usnesením ze dne 25.9.2014 opět odročil dražbu nemovitých věcí na neurčito. V případě dlužníků jde již o třetí opakovaně podaný insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, přičemž první návrhy byly odmítnuty a řízení o druhém návrhu bylo zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení. Všechny tři návrhy podali dlužníci bezprostředně před konáním dražby nemovitých věcí, z čehož je zřejmé, že podávají insolvenční návrhy za účelem zamezit provedení dražby v rámci exekučního řízení. Z tohoto důvodu navrhovatel navrhuje nařízení výše uvedeného předběžného opatření. Navrhovatel k návrhu doložil usnesení č. j. KSBR 39 INS 28949/2013-A-6 ze dne 18.10.2013, kterým byl insolvenční návrh dlužnice Marie anonymizovano odmítnut, dále usnesení č. j. KSBR 37 INS 2826/2014-A-21 ze dne 19.5.2014, kterým bylo insolvenční řízení obou dlužníků zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, usnesení

Krajského soudu v Brně č. j. 26 Co 313/2012 ze dne 19.10.2012, usnesení Okresního soudu v Břeclavi č. j. 15 Nc 2774/2002-4 ze dne 16.1.2003, kterým byla nařízena exekuce na majetek dlužníka a) a provedením exekuce byl pověřen Mgr. Kamil Brančík, exekuční příkaz č. j. EX 135/03-24 ze dne 10.7.2003, usnesení soudního exekutora č. j. 007 EX 135/03-336 ze dne 4.4.2011, usnesení soudního exekutora č. j. 007 EX 135/03-342 ze dne 10.10.2011 o ceně nemovitostí, usnesení soudního exekutora č. j. 007 EX 135/03-397 ze dne 28.8.2013 o konání elektronické dražby nemovitostí s termínem dražby 17.10.2013, usnesení soudního exekutora č. j. 007 EX 135/03-469 ze dne 17.10.2013 o odročení elektronické dražby nemovitostí nařízené na 17.10.2013 na neurčito, usnesení soudního exekutora č. j. 007 Ex 135/03-472 ze dne 6.12.2013 o stanovení nového termínu elektronické dražby na 6.2.2014, usnesení soudního exekutora č. j. 007 Ex 135/03-513 ze dne 6.2.2014 o odročení elektronické dražby na neurčito, usnesení soudního exekutora č.j. 007 Ex 135/03-558 ze dne 25.9.2014 o odročení elektronické dražby stanovené na 18.9.2014 na neurčito aj.

Podle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést. Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) insolvenčního zákona předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit dokončení exekuce (s omezením nastaveným tak, aby např. výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení). Z uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat např. vzhledem k předchozím insolvenčním návrhům, že insolvenční řízení bude opět ukončeno obdobně jako v předchozích případech. V daném případě soud zjistil z insolvenčního rejstříku, že tvrzení navrhovatele o tom, že dlužníci podali již třetí insolvenční návrh a že jejich předchozí návrhy byly odmítnuty a v jednom případě bylo řízení zastaveno pro nezaplacení zálohy na náklady insolvenčního řízení, je pravdivé. Z dokladů doložených navrhovatelem soud rovněž zjistil, že dlužníci podali dne 17.10.2013 tj v den konání elektronické dražby insolvenční návrh, poté podali insolvenční návrh dne 5.2.2014, když dražba se měla konat 6.2.2014 a naposledy podali insolvenční návrh dne 24.9.2014, přičemž dražba se měla konat 25.9.2014. Podáním insolvenčního návrhu byla dražba znemožněna. Soud má tedy za to, že jsou zde dány důvody hodné zvláštního zřetele, pro které může omezit účinek zahájeného insolvenčního řízení spočívající v nemožnosti provedení exekuce. Dlužníci v posledním insolvenčním návrhu navrhovali oddlužení zpeněžením majetkové podstaty, je tedy zřejmé, že nařízení předběžného opatření, kterým je soudnímu exekutorovi umožněno provedení dražby nemovitostí, neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť finanční prostředky získané vydražením nemovitostí zůstanou k dispozici pro věřitele v tomto insolvenčním řízení.

Ve výroku II. byla navrhovateli uložena povinnost zaplatit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného opatření ve výši 1 000,-Kč. Dle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, poplatková povinnost vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. Výše poplatku byla stanovena dle položky 5 Sazebníku poplatků.

Poučení:

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníkům a navrhovateli se však doručuje i zvlášť. Proti tomuto usnesení mohou dlužníci podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jim bylo zvlášť doručeno, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 24. listopadu 2014

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Bc. Lenka Konečná