KSBR 26 INS 24274/2011-A-12
Jednací číslo: KSBR 26 INS 24274/2011-A-12

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Třebíč, Karlovo nám. 104/55, adresa pro doručování: Třebíč, Demlova 969/29,

o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31.1.2012, č. j. KSBR 26 INS 24274/2011-A-7 se mění tak, že dlužníku s e n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50 000,-Kč.

Odůvodnění:

Dne 23.12.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením č.j.-A-7 ze dne 31.1.2012, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč.

Dne 15.2.2012 bylo soudu doručeno odvolání proti výše uvedenému rozhodnutí, které bylo na výzvu soudu doplněno podáním ze dne 24.2.2012.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Vzhledem ke skutečnosti, že u dlužníka nastaly nové skutečnosti, postupoval soud dle ust. § 95 IZ, odvolání dlužníka v plném rozsahu vyhověl a rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 31.1.2012, č. j.-A-7 změnil tak, že rozhodl, že dlužníku se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50 000,-Kč.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 3.4.2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce

Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová