KSBR 26 INS 22571/2012-A-7
Jednací číslo: KSBR 26 INS 22571/2012-A-7

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , Kroužek 25, 683 01 Rousínov, IČO 72477946, o odvolání dlužníka proti usnesení č.j. KSBR 26 INS 22571/2012-A-5 ze dne 5.10.2012

takto:

Usnesení č.j. KSBR 26 INS 22571/2012-A-5 ze dne 5.10.2012 se mění tak, že dlužníkovi se povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč neukládá.

Odůvodnění:

Usnesením č.j. KSBR 26 INS 22571/2012-A-5 ze dne 5.10.2012 uložil soud dlužníkovi, aby do 5 dnů od právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč. Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a žádal, aby bylo napadené rozhodnutí zrušeno. Dle ust. § 95 insolvenčního zákona rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Soud prvního stupně shledal, že odvolání je třeba vyhovět, neboť napadené rozhodnutí bylo vydáno předčasně. Proto rozhodl tak, jak je výše uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 19.10.2012

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudce Bc. Veronika Vrbová