KSBR 26 INS 22552/2014-B-11
Číslo jednací: KSBR 26 INS 22552/2014-B-11

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Kateřinou Zapletalovou v insolvenční věci dlužníka: Dana anonymizovano , anonymizovano , Dvořákova 1001/21, 697 01 Kyjov, o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Soud jako věřitelský výbor povoluje Veronice anonymizovano , anonymizovano , Dvořákova 1001/21, 697 01 Kyjov, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitého majetku-pozemku prac. č. st. 231, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1001, a pozemku parc. č. 619/11, vše zapsáno na LV 2487 v katastrálním území Nětčice, obec Kyjov, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov (soupis zveřejněn na č.l. B-7/2).

II. Soud povoluje Veronice anonymizovano , anonymizovano , Dvořákova 1001/21, 697 01 Kyjov, výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to nemovitého majetku-pozemku prac. č. st. 231, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1001, a pozemku parc. č. 619/11, vše zapsáno na LV 2487 v katastrálním území Nětčice, obec Kyjov, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov (soupis zveřejněn na č.l. B-7/2).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 10.3.2015 doručeným soudu dne 12. 3. 2015, se Veronika anonymizovano , anonymizovano , Dvořákova 1001/21, 697 01 Kyjov, domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a to nemovitého majetku-pozemku prac. č. st. 231, jehož součástí je budova k bydlení č.p. 1001, a pozemku parc. č. 619/11, vše zapsáno na LV 2487 v katastrálním území Nětčice, obec Kyjov, Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Kyjov (soupis zveřejněn na č.l. B-7/2). Z obsahu návrhu soud zjistil, že Veronika anonymizovano , anonymizovano , Dvořákova 1001/21, 697 01 Kyjov je dcera dlužníka.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V předmětném insolvenčním řízení vykonává působnost věřitelského výboru v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 IZ insolvenční soud. Vzhledem k ceně, kterou nabízí dcera dlužníka, dospěl soud k závěru, že není důvod neudělit ohledně zajištěného nemovitého majetku sepsaného v soupisu majetkové podstaty ke dni 9.3.2015 pod položkou B. Věci nemovité výjimku ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dle § 295 IZ, tak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 IZ).

Krajský soud v Brně dne 24. 7. 2015

Mgr. Kateřina Zapletalová, v. r. asistent soudce

Za správnost vyhotovení: Jarmila Hamanová