KSBR 26 INS 20304/2015-B-11
Jednací číslo: KSBR 26 INS 20304/2015-B-11

Us ne s e ní

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: a) Luboš anonymizovano , anonymizovano , 671 76 Olbramovice 281, IČO: 88610233, b) Eva anonymizovano , nar. 8.2.1964, 671 76 Olbramovice 281,

o návrhu dlužníků na nařízení předběžného opatření

takto:

Návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo insolvenčnímu správci uloženo, aby se zdržel všech činností směřujících k prodeji družstevního bytu na adrese Olbramovice 281, PSČ 671 76, s e z a m í t á .

Od ůvo d ně n í:

Dlužníkům bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře.

V podání ze dne 25.1.2016 uvedli, že žijí v družstevním bytě na adrese Olbramovice 281. Insolvenční správce se náhle rozhodl pro zpeněžení tohoto bytu a poslal do domova dlužníků i fotografa. Dlužníci se domnívají, že správce překračuje rozhodnutí soudu, když bylo schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře a nikoliv zpeněžením majetkové podstaty. Družstevní byt není hodnotou získanou dědictvím, darem nebo z neúčinného právního úkonu, jakož i majetkem neuvedeným v seznamu majetku, když dlužníci družstevní byt nahlásili osobě připravující insolvenční návrh i insolvenčnímu správci, kterému byla existence bytu nahlášena opakovaně, naposledy na chodbě těsně před zahájením soudního jednání o oddlužení 13.11.2015.

Dne 5.2.2016 byl soudu doručen návrh dlužníků na vydání předběžného opatření, v němž odkazují na své podání ze dne 25.1.2016.

V insolvenčním řízení lze vydávat předběžná opatření. Tato však především směřují do období před rozhodnutím o insolvenčním návrhu, také slouží k zajištění majetku dlužníka, případně umožňují ustanovit předběžného správce.

V žádném případě však nelze v insolvenčním řízení cokoliv zakazovat nebo přikazovat insolvenčnímu správci předběžným opatřením, neboť taková situace je řešena udělováním závazných pokynů insolvenčnímu správci soudem v rámci výkonu soudního dohledu

O způsobu zpeněžení majetku, který není zajištěn zástavním právem ve prospěch věřitele, může insolvenční správce rozhodnout pouze se souhlasem věřitelského výboru a má-li dojít ke zpeněžení mimo dražbu, potřebuje k tomu souhlas soudu a věřitelského výboru.

V daném případě soud nebyl správcem informován o existenci družstevního bytu a ani nepožádal soud, který působí ve funkci věřitelského výboru, o souhlas se způsobem zpeněžení příp. o souhlas k prodeji.

Bez těchto souhlasů nemůže správce prodej uskutečnit.

Z těchto důvodů soud návrh na nařízení předběžného opatření zamítl, neboť, jak již bylo výše uvedeno, insolvenčnímu správci nelze ukládat v insolvenčním řízení předběžná opatření.

Soud si proto nejdříve vyžádá vyjádření insolvenčního správce a poté bude řešit danou věc v rámci výkonu soudního dohledu.

Po uče ní :

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 9. 2. 2016 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana