KSBR 26 INS 19834/2015
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 26 INS 19834/2015 Ze dne: Krajský soud v Brně Naše spis.zn.: 3 VSOL 1117/2015-A-14 Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 26. ledna 2016

Vrácení věci bez věcného vyřízení

Vracíme spis sp.zn.bez věcného vyřízení, k provedení úkonů podle ustanovení § 209 o.s.ř.

Krajský soud v Brně předložil odvolacímu soudu věc k rozhodnutí o odvolání dlužníka POPRO s.r.o., se sídlem Prosiměřice 67, PSČ 671 61, identifikační číslo osoby: 46983031 proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17.9.2015, č.j.-A-5, jímž byl odmítnut insolvenční návrh dlužníka.

Odvolání (nedatované podání, došlé soudu dne 2.10.2015-založeno na č.l. A-8 spisu) však není opatřeno údajem o tom, kdo za dlužníka, který je právnickou osobou, odvolání podává, a není podepsáno.

Podle ustanovení § 42 odst. 4 o.s.ř. platí, že pokud zákon pro podání určitého druhu nevyžaduje další náležitosti, musí být z podání patrno, kterému soudu je určeno, kdo je činí, které věci se týká a co sleduje, a musí být podepsáno a datováno. Povinnost podpisu a datování se nevztahuje na podání v elektronické podobě podle zvláštního právního předpisu.

Podle ustanovení § 205 odst. 1 o.s.ř. platí, že v odvolání musí být vedle obecných náležitostí (§ 42 odst. 4) uvedeno, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu se napadá, v čem je spatřována nesprávnost tohoto rozhodnutí nebo postupu soudu (odvolací důvod) a čeho se odvolatel domáhá (odvolací návrh).

Podle ustanovení § 209 o.s.ř., předseda senátu soudu prvního stupně se postará o odstranění případných vad ve včas podaném odvolání (§ 43). Nezdaří-li se mu vady odstranit, nebo má-li se za to, že odvolání je podáno tím, kdo k němu není oprávněn, předloží věc po uplynutí odvolací lhůty se zprávou o tom odvolacímu soudu.

V daném případě odvolání právnické osoby (POPRO s.r.o.) není opatřeno údajem o jednající fyzické osobě za dlužníka POPRO s.r.o. a není ani podepsáno.

Je proto zapotřebí, aby soud prvního stupně postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 insolvenčního zákona vyzval odvolatele 2.10.2015, o údaj jednající fyzické osoby (s tím, že bude-li se jednat o osobu odlišnou od jednatele společnosti, je zapotřebí předložit v případě zaměstnance dlužníka pověření k zastupování, nebo v ostatních případech plnou moc, jako průkaz zastoupení právnické osoby fyzickou osobou), a dále aby tato jednající fyzická osoba doplnila podání svým vlastnoručním podpisem-tj. doplnila podání shodného znění buď v písemné podobě nebo v elektronické podobě opatřené jejím uznávaným elektronickým podpisem, a to spolu s poučením, že nebude-li tato vada, spočívající v nedostatku podpisu, odstraněna, odvolací soud odvolání dlužníka podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 211 o.s.ř. odmítne.

Teprve po provedení tohoto úkonu, případně dalších potřebných úkonů, lze spis předložit odvolacímu soudu, s novou předkládací zprávou.

Za právnost vyhotovení: JUDr. Věra Vyhlídalová, v.r. Zuzana Žádníková předsedkyně senátu