KSBR 26 INS 18078/2015-A-6
Jednací číslo: KSBR 26 INS 18078/2015-A-6

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: a) Miroslav anonymizovano , anonymizovano , 696 73 Hrubá Vrbka 168, b) Zdena anonymizovano , r.č. 675108/0369, 696 73 Hrubá Vrbka 168, IČO 763 88 212, doručovací adresa obou dlužníků: Národních mučedníků 700, 698 01 Veselí nad Moravou,

o návrhu soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Soud nařizuje předběžné opatření, jímž se omezuje účinek spojený se zahájením insolvenčního řízení uvedený v § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona tak, že se soudnímu exekutorovi Mgr. Janu Krejstovi, Exekutorský úřad Brno-město, se sídlem Horní 729/32, Brno, umožňuje provést exekuci vedenou u tohoto exekutorského úřadu pod sp. zn. 159 00540/13 prodejem těchto nemovitých věcí povinného Zdena anonymizovano , r.č.: 675108/0369, trvale bytem: hrubá Vrbka 168, PSČ 696 73 (dříve Vnorovy, Lideřovská 11, PSČ 696 61), a to:

1) spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 1665 u Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Hrubá Vrbka, kat. území Hrubá Vrbka, a to:

-Byt č.p./č. jednotky 168/1, nacházející se v budově Hrubá Vrbka, č.p. 168, LV 1663, na parcele č. 492,

2) spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na nemovitostech zapsaných na listu vlastnictví č. 1663 u Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Hodonín, pro obec Hrubá vrbka, kat. území Hrubá Vrbka, a to:

-Stavba, část obce Hrubá Vrbka, č.p. 168, byt. dům na parcele č. St. 492 -Pozemek na parcele St. 492 o výměře 172 m2, zastavěná plocha a nádvoří

s omezením, aby výtěžek dosažený zpeněžením byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení vedeného u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. KSBR 26 INS 18078/2015 deponován na účtu u soudního exekutora do doby, než bude možné takto získaný výtěžek exekuce vydat insolvenčnímu správci do majetkové podstaty insolvenčního dlužníka Zdeny anonymizovano , r.č.: 675108/0369, trvale bytem: Hrubá Vrbka 168, PSČ 696 73 (dříve Vnorovy, Lideřovská 11, PSČ 696 61), nebo než pominou účinky dle § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona.

II. Navrhovatel předběžného opatření je povinen zaplatit soudní poplatek z návrhu na nařízení předběžného patření ve výši 1 000,-Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení kolkovými známkami nebo na účet Krajského soudu v Brně vedený u ČNB Brno-město, č.ú. 3703-5720621/0710, variabilní symbol 2649180785, konstantní symbol 1148.

Odůvodnění:

Dne 13.7.2015 podali dlužníci insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Dne 13.7.2015 byl soudu doručen návrh soudního exekutora Mgr. Jana Krejsty na vydání předběžného opatření.

Uvedl, že byl usnesením Okresního soudu v Hodoníně ze dne 10.4.2013 pověřen k dalšímu vedení exekuce podle rozhodčího nálezu rozhodce MUDr. Hany Pláteníkové, na základě kterého je Zdena anonymizovano povinna zaplatit oprávněnému-společnosti DAMIRA DRINKS, s.r.o. částku 50 650,-Kč s příslušenstvím. Exekučním příkazem ze dne 9.5.2013 bylo rozhodnuto o provedení exekuce prodejem nemovitostí povinné Zdeny anonymizovano , a to spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1665, k.ú. Hrubá Vrbka a spoluvlastnického podílu ve výši 1/12 na nemovitostech zapsaných na LV 1663 k.ú. Hrubá Vrbka.

Exekutor ustanovil znalce, který předmětné nemovitosti ocenil na 200 400,-Kč. Dne 11.4.2014 byla vydána dražební vyhláška, kterou byla nařízena elektronická dražba na 27.5.2014, jejím předmětem byly uvedené nemovitosti. Na návrh povinné byla dražba nemovitostí odročena na neurčito. Nový termín dražby byl stanoven na 14.10.2014, avšak 13.10.2014 podala Zdena anonymizovano insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, který byl odmítnut usnesení č.j. KSBR 24 INS 27651/2014-A-4 ze dne 15.10.2014. Další dražba byla nařízena na 21.4.2014, avšak dne 20.4.2015 podala Zdena anonymizovano další insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. Tento insolvenční návrh byl opět odmítnut usnesením č.j. KSBR 25 INS 10291/2015-A-6 ze dne 22.4.2015.

Další dražba předmětných nemovitostí byla nařízena na 14.7.2015 ve 13,00 hod.

Dne 13.7.2015 tj. den před nařízeným datem dražby podali dlužníci společný návrh na povolení oddlužení.

Dle mínění soudního exekutora jsou zde důvody hodné zvláštního zřetele, které spočívají ve skutečnosti, že insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení je účelový a šikanózní, když je jím sledován jiný účel než samotné zjištění úpadku dlužníka a jeho řešení, a to zneužití účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, konkrétně blokace exekučního řízení. Insolvenční návrh byl podán den před konáním dražby, je zde tedy zjevná časová souvislost mezi podaným insolvenčním návrhem a dražebním jednáním. Povinná Zdena anonymizovano podala insolvenční návrh již po čtvrté. Předchozí insolvenční návrhy byly přitom odmítnuty z totožných důvodů, tedy, že povinná nevylíčila rozhodující skutečnosti prokazující její úpadek.

Navrhované předběžné opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, kterým je bezesporu zájem na co nejvyšším a nejrychlejším uspokojení jejich pohledávek a na hospodárnosti insolvenčního řízení. Je tak možné dosáhnout zpeněžení nemovitých věcí povinné ještě před tím, než bude ustanoven insolvenční správce, kterému bude pak možné vydat výtěžek bezprostředně po doplacení nejvyššího podání vydražitelem.

Soudní exekutor Mgr. Jan Krejsta doložil uvedený rozhodčí nález, pověření soudního exekutora vydané Okresním soudem v Hodoníně, usnesení č.j. 159 EX 00540/13-111 ze dne 11.4.2014, kterým byla vydána dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí, dle níž byl stanoven čas zahájení dražby 27.5.2014, usnesení soudního exekutora, kterým by ustanoven znalec k ocenění nemovitostí, znalecký posudek o ceně předmětných nemovitostí, výpis z katastru nemovitostí, usnesení o nařízení další elektronické dražby (dražební vyhláška), dle níž byl stanoven čas zahájení dražby 21.4.2015, exekuční příkaz prodejem nemovitostí ze dne 9.5.2013, usnesení o nařízení dražebního jednání ze dne 28.5.2015, který byl stanoven čas zahájení elektronické dražby na 14.7.2015 ve 13,00hod.

Soudu je z úřední činnosti známo, že dlužnice podala první insolvenční návrh dne 2.8.2013, řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 28 INS 21501/2013. Usnesením ze dne 9.8.2013 byl insolvenční návrh odmítnut pro vady.

Další insolvenční návrh podala dlužnice dne 13.10.2014 tj. den před elektronickou dražbou, která měla být zahájena 14.10.2015. Řízení bylo vedeno pod sp. zn. 24 INS 27651/2014. Usnesením ze dne 15.10. 2015 byl insolvenční návrh odmítnut pro vady.

Další insolvenční návrh podala dlužnice společně se svým manželem 20.4.2015 tj. den před elektronickou dražbou, která měla být zahájen 21.4.2015. Řízení bylo vedeno pod sp. zn. KSBR 52 INS 10291/2015, usnesením ze dne 22.4.2015 byl návrh odmítnut pro vady.

Poslední insolvenční návrh podala dlužnice společně se svým manželem 13.7.2015 tj. den před elektronickou dražbou, která měla být zahájena 14.7.2015.

O tomto insolvenčním návrhu dosud nebylo rozhodnuto.

Dle ust. § 109 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictvím dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty, lze nařídit nebo zahájit, nelze jej však provést.

Dle ust. § 82 odst. 2 písm. b) předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Jak vyplývá z důvodové zprávy k zákonu č. 334/2012 Sb., změna insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, rozšíření pravomoci insolvenčního soudu při vydávání předběžných opatření je jedním z opatření, jež mají přispět k efektivnímu zásahu soudu proti pokusům zneužít transparentnosti insolvenčního řízení a účinků spojených s jeho zahájením, s tím, že přitom může jít i o záměr sledovaný dlužníkem (blokace exekučních řízení insolvenčními návrhy, jež nejsou míněny vážně). Podle důvodové zprávy se přiznává insolvenčnímu soudu možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením, způsobem stanoveným v předběžném opatření např. povolit dokončení exekuce.

Z uvedeného lze dovodit, že důvody hodné zvláštního zřetele mohou spočívat v takovém chování dlužníka, jež svědčí o tom, že insolvenční návrh byl dlužníkem zjevně podán jen proto, aby probíhající exekuci zabránil a dalo by se očekávat např. vzhledem k předchozím insolvenčním návrhům, že insolvenční řízení bude opět ukončeno obdobně jako v předchozích případech.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem soud dospěl k závěru, že dlužnice podáním insolvenčního návrhu sleduje nepoctivý záměr, a proto nařídil výše uvedené předběžné opatření. Nařízení předběžného opatření neodporuje společnému zájmu věřitelů, neboť finanční prostředky získané vydražením nemovitosti dlužnice zůstanou v případě, bude-li toto insolvenční řízení pokračovat, k dispozici pro věřitele v tomto insolvenčním řízení.

Ve výroku III. byla navrhovateli předběžného opatření uložena povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 1 000,-Kč. Dle ust. § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích v platném znění, poplatková povinnost vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím o návrhu na nařízení předběžného opatření. Výše poplatku byla stanovena dle položky 5 Sazebníku poplatků.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 14. 7. 2015 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana