KSBR 26 INS 16591/2015-B-9
Jednací číslo: KSBR 26 INS 16591/2015-B-9

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou soudce Mgr. Kateřinou Zapletalovou v insolvenční věci dlužníka: a) Otto anonymizovano , anonymizovano , 671 01 Citonice 48, IČO: 67030092, b) Vladimíra anonymizovano , nar. 3.12.1965, 671 01 Citonice 48,

o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Soud jako věřitelský výbor povoluje Barboře anonymizovano , nar. 17.11.1993, bytem Citonice 48, 671 01 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to zajištěného nemovitého majetku uvedeného v usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty č.j. KSBR 26 INS 16591/2015-B-4 ze dne 6.10.2015 ve výroku III. bod 1. (zveřejněno na č.l. B-4).

II. Soud povoluje Barboře anonymizovano , nar. 17.11.1993, bytem Citonice 48, 671 01 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to zajištěného nemovitého majetku uvedeného v usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty č.j.-B-4 ze dne 6.10.2015 ve výroku III. bod 1. (zveřejněno na č.l. B-4).

Odůvodnění:

Podáním ze dne 25.2.2016 doručeným soudu dne 7. 3. 2016, se Barbora anonymizovano , nar. 17.11.1993, bytem Citonice 48, 671 01, domáhala vydání rozhodnutí, jímž by soud povolil výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dle § 295 odst. 1 a 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), a to zajištěného nemovitého majetku uvedeného v usnesení o schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty č.j.-B-4 ze dne 6.10.2015 ve výroku III. bod 1. Z obsahu návrhu soud zjistil, že Barbora anonymizovano , nar. 17.11.1993, bytem Citonice 48, 671 01 je dcera dlužníka a) a b) a že syn dlužníků Oto anonymizovano , nar. 21.1.1986, kterému byla udělena výjimka ze zákazu nabývaní majetku usnesením č.j.-B-6 ze dne 23.11.2015, přišel o zaměstnání a nemůže tedy nemovitosti koupit.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 IZ na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Má-li k nabytí tohoto majetku dojít až po skončení konkursu, rozhodne o tomto návrhu insolvenční soud samostatně a tuto výjimku může v takovém případě povolit i osobám uvedeným v odstavci 2 písm. f); proti jeho rozhodnutí může podat odvolání jen osoba, která návrh podala.

V předmětném insolvenčním řízení vykonává působnost věřitelského výboru v souladu s ustanovením § 66 odst. 1 IZ insolvenční soud. Vzhledem k ceně 1.360.000,-Kč, kterou nabízí dcera dlužníka, kdy dojde k plnému uspokojení zajištěných i nezajištěných věřitelů, dospěl soud k závěru, že není důvod neudělit ohledně výše uvedeného zajištěného nemovitého majetku výjimku ze zákazu nabývání majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka dle § 295 IZ, tak je uvedeno ve výroku I. a II. tohoto usnesení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím soudu zdejšího. Odvolání může podat pouze osoba, která návrh podala. (§ 295 odst. 3 IZ)

Krajský soud v Brně dne 22. 3. 2016

Mgr. Kateřina Zapletalová, v.r. asistentka soudce Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana