KSBR 26 INS 16065/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD CESKÉ REPUBLIKY KSBR 26 INS 16065/2011 29 NSČR 74/2016-B-180

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu Mgr. Milanem Poláškem vinsolvenění věci dlužníka LIGA, s. r. o., se sídlem leohovci 194, PSČ 691 43, identifikační číslo osoby 49435647, zastoupeného Mgr. Petrem Houžvičkou, advokátem, se sídlem vBřeclavi, J. Palacha 121/8, PSČ 690 02, vedené uKrajského soudu vBrně pod sp. zn. KSBR 26 INS 16065/2011, o schválení reorganizaěního plánu, o dovolání věřitele č. 76 Bibby Financial Services, a. s., se sídlem vBrně, Hlinky 505/118, PSČ 603 00, identifikační číslo osoby 25320513, zastoupeného Mgr. Petrou Šternberskou Pospíšilovou, advokátkou, se sídlem vBrně, Hlinky 151/80, PSČ 603 00, proti usnesení Vrchního soudqulomouci ze dne 16. dubna 2014, ě. j. KSBR 26 INS 16065/2011, 1 VSOL 872/2013-B-148, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Odůvodněnt

V záhlaví označeným usnesením Vrchní soud v Olomouci k odvolání věřitele ě. 76 Bibby Financial Services, a. s. a věřitele č. 1 PEL-MA s. r. o. potvrdil usnesení ze dne 31. července 2013, ě. j.-B-111, jímž Krajský soud v Brně schválil reorganizaění plán dlužníka ze dne 29. srpna 2012.

Usnesení odvolacího soudu napadl věřitel č. 76 Bibby Financial Services, a. s. dovoláním (B-154), které vzal posléze zpět podáním ze dne 15. srpna 2016 (B-178).

Nejvyšší soud tudíž na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení podle § 243c odst. 3 věty druhé a § 243f odst. 2 zákona ě. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění.

Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dovolateli, dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému výboru (zástupci věřitelů) a státnímu zastupitelství, které (případně) vstoupilo do insolvenčního řízení, se však doruěuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2016 Mgr. Milan P o l á š e k, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Ingrid Rafaj ová, DiS.