KSBR 26 INS 14601/2011-A-13
Jednací číslo: KSBR 26 INS 14601/2011-A-13

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jarmila anonymizovano , anonymizovano , Ostrožská 83, 696 85 Moravský Písek

o insolvenčním návrhu dlužníka

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 1.12.2011, č. j. KSBR 26 INS 14601/2011-A-10 se mění tak, že dlužníku s e n e u k l á d á povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50 000,-Kč.

Odůvodnění:

Dne 17.8.2011 byl soudu doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Insolvenční soud uložil dlužníkovi usnesením č.j.-A-10 ze dne 1.12.2011, aby ve lhůtě 5 dnů ode dne právní moci usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50 000,-Kč.

Dne 16.12.2011 bylo zdejšímu soudu doručeno podání dlužníka obsahující znalecký posudek.

Podle ustanovení § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami na kterých spočívá insolvenční řízení.

Dle ust. § 41 odst. 2 občanského soudního řádu soud posuzuje každý úkon podle jeho obsahu, i když je úkon nesprávně označen.

Dle ust. § 95 IZ rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení, proti kterým je odvolání přípustné, může na jeho základě změnit také soud prvního stupně, pokud odvolání v celém rozsahu vyhoví; to neplatí, jde-li o odvolání proti rozhodnutí o nařízení předběžného opatření nebo o odvolání proti rozhodnutí ve věci samé.

Na základě výše uvedeného má soud za to, že podání účastníka, jímž byl doplněn insolvenční návrh o znalecký posudek je odvoláním proti rozhodnutí soudu o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Tímto podáním byl zároveň doplněn návrh na povolení oddlužení o zákonem požadované přílohy.

Soud proto postupoval dle ust. § 95 IZ, odvolání dlužníka v plném rozsahu vyhověl a rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 1.12.2011, č. j.-A-10 změnil tak, že rozhodl, že dlužníku se neukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady řízení ve výši 50 000,-Kč.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 3.1.2012 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová