KSBR 26 INS 11168/2016-A-8
Jednací číslo: KSBR 26 INS 11168/2016-A-8

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenčním řízení dlužníka: Filip Novák, anonymizovano , Na Přídělech 200, 687 25 anonymizovano ,

o návrhu JUDr. Martina Růžičky, soudního exekutora, Exekutorský úřad anonymizovano , 2. května 2384, 760 01 anonymizovano , na nařízení předběžného opatření

takto:

I. Nařizuje se toto předběžné opatření: soudnímu exekutorovi JUDr. Martinu Růžičkovi se umožňuje provést již nařízenou exekuci, vedenou u exekutorského úřadu anonymizovano pod sp. zn. 077 Ex 151/77, s omezením, že výtěžek dosažený zpeněžením nemovitostí povinného Filipa anonymizovano , anonymizovano , bytem Na Přídělech 200, anonymizovano , a to pozemků p.č. 2927, 2928, rodinného domu č.p. anonymizovano 200, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro anonymizovano kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, katastrální území anonymizovano , na LV č. 305, byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení, vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. k dispozici v tomto řízení.

II. Navrhovateli předběžného opatření se ukládá, aby ve lhůtě 3 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za předběžné opatření ve výši 1.000,-Kč kolkovými známkami nebo složil na účet Krajského soudu v Brně, vedený u ČNB Brno-město, č.ú. 3703-5720621/0710, variabilní symbol 2649111686, konstantní symbol 1148.

Odůvodnění:

Dne 10.5.2016 bylo u podepsaného soudu zahájeno insolvenční řízení dlužníka, který se domáhal prohlášení svého úpadku a jeho řešením povolením oddlužení.

Dne 13.5.2016 podal soudu JUDr. Martin Růžička soudní exekutor, návrh na vydání předběžného opatření. Uvedl, že Okresní soud v Uherském Hradišti nařídil pod čj. 11 Nc 3418/2007-7 dne 21.2.2007 exekuci na základě vykonatelného exekučního titulu-směnečného platebního rozkazu, vydaného Krajským soudem v Brně pod č.j. 42 Sm 155/2006-12. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 12.12.2006, ve věci oprávněného Pavel Gregůrek, bytem Na Honech II 4097, anonymizovano , anonymizovano . Povinnými byli 1) Filip

Novák, Na Přídělech 200, anonymizovano , anonymizovano a 2) Libuše Nováková, bytem Na Přídělech 200, anonymizovano , r.č. 595331/0680; šlo o částku 130 tis. Kč s příslušenstvím.

Soudní exekutor usnesením ze dne 19.1.2015, č.j. 077 Ex 151/07-203 nařídil dražební jednání na den 4.3.2015. Povinná Libuše Nováková podala dne 3.3.2015 u Krajského soudu v Brně návrh na zahájení insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 24 INS 5507/2015. Dražební jednání tak muselo být odročeno. Insolvenční soud dne 19.3.2015 insolvenční návrh povinné odmítl. Soudní exekutor vydáním usnesení ze dne 27.7.2015 č.j. 077 Ex 151/07-226 nařídil opakované dražební jednání na den 7.10.2015. Povinná Libuše Nováková podala znovu dne 6.10.2015 u podepsaného soudu návrh na zahájení insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 39 INS 25014/2015. Objevila se tak překážka a dražební jednání muselo být opět odročeno na nový termín 21.10.2015. Současně soudní exekutor podal insolvenčnímu soudu návrh na vydání předběžného opatření, který však byl usnesením KSBR 39 INS 25014/2015-A-6 ze dne 13.10.2015 zamítnut. Dražební jednání bylo proto odročeno na neurčito. Usnesení Krajského soudu o zamítnutí předběžného opatření bylo zrušeno rozhodnutím Vrchního soudu v Olomouci dne 24.3.2016 a vráceno k dalšímu řízení (3 VSOL 1284/2015-A-27). Poté bylo insolvenčním soudem vydáno usnesení o nařízení předběžného opatření a to dne 6.4.2016 č.j. KSBR 39 INS 25014/2015-A-29. Soudní exekutor vydal dne 8.4.2016 usnesení o dražebním roku dražby na termín 11.5.2016 (usnesení č.j. 077 Ex 15107-245). Mezitím však bylo insolvenční řízení dne 4.5.2015 zastaveno na základě zpětvzetí návrhu povinné ze dne 2.5.2016. Ihned poté však povinný Filip Novák opět podal dne 10.5.2016 nový insolvenční návrh a dražební jednání tak opět muselo být odročeno usnesením soudního exekutora dne 11.5.2016 č.j. 077 Ex 151/07-250.

Vzhledem k tomu, že povinný Filip Novák podal insolvenční návrh pouze ze spekulativních důvodů, těsně před nařízeným dražebním jednáním (poté, co jeho matka vzala účelově zpět předchozí insolvenční návrh, ve kterém bylo předběžné opatření vydáno) a jen s úmyslem zmařit nařízenou dražbu, tím je podle názoru navrhovatele předběžného opatření naplněna dikce zákona, a to znaky § 82 IZ. Soudní exekutor proto navrhl, aby soud vydal předběžné opatření, kterým by JUDr. Martinu Růžičkovi-soudnímu exekutorovi umožnil provést již nařízenou exekuci vedenou u Exekutorského úřadu anonymizovano . Soudní exekutor doložil k věci následující doklady:

-Usnesení Okresního soudu v Uherském Hradišti 11 Nc 348/2007-7 z 21.2.2007 o nařízení exekučního řízení -Exekuční příkaz k prodeji nemovitosti č. 77 Ex 151/07-8 z 2.3.2007 -Usnesení o jmenování znalce č. 77 Ex 151/07-190 z 1.10.2014 -Usnesení o obecné ceně č. 77 Ex 151/07-195 z 11.11.2014 -Dražební vyhlášku o nemovitosti č. 77 Ex 151/07-203 z 19.1.2015 -Usnesení o odročení dražby č. 77 Ex 151/07-214 ze 4.3..2015 -Dražební vyhlášku nemovitosti č. 77 Ex 151/07-226 z 27.7.2015 -Usnesení o odročení dražby č. 77 Ex 151/07-232 ze 7.10.2015 -Usnesení o odročení dražby na neurčito č. 77 Ex 151/07-273 z 21.10.2015 -Dražební vyhlášku o nemovitosti č. 77 Ex 151/07-245 z 8.4.2016 -Usnesení o odročení dražebního jednání č. 77 Ex 151/07-250 z 11.5.2016

-Usnesení Vrchního soudu v Olomouci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.7.2013

Podle ust. § 109 odst. 1, písm. c) IZ platí, že se zahájením insolvenčního řízení se spojuje ten účinek, že výkon rozhodnutí či exekuci, která by postihovala majetek ve vlastnictví dlužníka, jakož i jiný majetek, který náleží do majetkové podstaty lze nařídit, nelze jej však provést.

Podle ust. § 82 odst. 2 písm. b) IZ, předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutím o insolvenčním návrhu také omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v § 109 odst. 1, písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů.

Novelou insolvenčního zákona č. 334/2012 Sb. byli do ustanovení § 82 IZ doplněny další důvody pro vydání předběžného opatření tak, že insolvenční soud má možnost z důvodů zvláštního zřetele hodných předběžným opatřením způsobem stanoveným v předběžném opatření omezit některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení, uvedených v ust. § 109 odst. 1 IZ. Toto predikoval i Vrchní soud v Olomouci v obdobné věci č.j. 3 VSOL 355/2013-A-19 ze dne 19.7.2013.

Soud prvního stupně shodně s navrhovatelem předběžného opatření-soudním exekutorem JUDr. Martinem Růžičkou má za to, že v projednávané věci jsou důvody hodné zvláštního zřetele, pro které je možné prostřednictvím předběžného opatření omezit účinek uvedený v ust. § 109 odst. 1 písm. c) IZ. Soud proto povolil dokončení exekuce s omezením nastaveným tak, aby výtěžek dosaženého zpeněžení majetku byl po dobu probíhajícího insolvenčního řízení k dispozici v tomto řízení. Důvody zvláštního zřetele vhodné soud shledává v přístupu dlužníka, který se evidentně chová tak, aby probíhající exekuci zabránil. O výše uvedeném svědčí 4 odročení dražebního jednání provedené soudním exekutorem vždy v důsledku postupu dlužníka nebo jeho matky-povinných v exekučním řízení.

Výrok II. usnesení je odůvodněn ust. § 4 odst. 1 písm. h) zák. č. 549/1991 Sb., soudních poplatcích v platném znění. Výše poplatku byla stanovena dle položky 5 Sazebníku poplatků.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů od doručení jeho písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 18. 5. 2016 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana