KSBR 26 INS 10224/2014-B-16
Jednací číslo: KSBR 26 INS 10224/2014-B-16

Usnesení

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Jevišovice 382, 671 53 Jevišovice, IČO: 724 53 338, zast. Mgr. Lenkou Knoppovou, AK Nám. Republiky 18, Znojmo,

o návrhu na udělení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

Soud uděluje Janu anonymizovano , anonymizovano . bytem Jevišovice 382, Znojmo ve smyslu ust. § 295 odst. 3 insolvenčního zákona výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to id. 1/2 pozemkuč.p.st. 512 o výměře 93 m 2-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba rodinného domu čp. 382, Jevišovice a pozemku p.č. 961/43 o výměře 256 m2-orná půda, vše zapsáno na LV č. 1154 pro k.ú. a obec Jevišovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo.

Odůvodnění:

Pan Jan Viklický, který je zetěm dlužníka podal soudu návrh na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty. Insolvenční správce uvedl, že pan Viklický nabídl za uvedené nemovitosti kupní cenu 350 000,-Kč, která odpovídá ceně stanovené znaleckým posudkem. S nabídkou byli seznámeni všichni zajištění věřitelé, kteří s tímto postupem souhlasili.

Soud má za to, že návrh je důvodný, a proto povolil výjimku tak, jak je výše uvedeno. Insolvenční soud současně vykonává funkci věřitelského výboru.

Poučení:

Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Odvolání však může podat jen osoba, která návrh podala (§ 295 odst. 3 insolvenčního zákona).

Krajský soud v Brně dne 30. 11. 2016 JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Barboříková Hana isir.justi ce.cz