KSBR 26 INS 1021/2010-B-35
Jednací číslo: KSBR 26 INS 1021/2010-B-35

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní JUDr. Ludmilou Hanzlíkovou, v insolvenční věci dlužníka: Stanislav anonymizovano , anonymizovano , Pekařská 697, 686 04 Kunovice, o změně usnesení č.j. KSBR 26 INS 1021/2010-B-6 ze dne 27.4.2010, ve znění usnesení č.j. KSBR 26 INS 1021/2010-B-28 ze dne 9.1.2012

takto:

I. Výrok II. usnesení č.j. KSBR 26 INS 1021/2010-B-6 o schválení oddlužení ze dne 27.4.2010, ve znění usnesení č.j. KSBR 26 INS 1021/2010-B-28 ze dne 9.1.2012 s e m ě n í tak, že dlužníku se ukládá, aby po dobu 5 let platil nezajištěným věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy ke každému 15. dni v měsíci z příjmů, které získá po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém z nich mohou být při výkonu rozhodnutí nebo při exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to po odečtení zálohy na odměnu a zálohy na náhradu hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 900,-Kč, navýšené o daň z přidané hodnoty dle zákonné sazby, podle poměru pohledávek těchto věřitelů takto:

1) Věřiteli č. 1 Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4, IČO: 45244782, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 63.472,45 Kč, měsíční splátku ve výši 26,86 % z těchto příjmů. 2) Věřiteli č. 2 EOS KSI Česká republika, s.r.o., Novodvorská 994, Praha 4, IČO: 25117483, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 119,265,49 Kč, měsíční splátku ve výši 50,47 % z těchto příjmů. 3) Věřiteli č. 3 SMART Capital, a. s., Olomouc, Hněvotínská 241/52, IČO: 26865297, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 13.868,-Kč, měsíční splátku ve výši 5,87 % z těchto příjmů. 4) Věřiteli č. 4 CETELEM ČR, a.s., Praha 5, Karla Engliše 5/3208, IČO: 25085689, na úhradu jeho zjištěné pohledávky ve výši 39.701,-Kč, měsíční splátku ve výši 16,8 % z těchto příjmů.

II. Toto usnesení je účinné okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27.4.2010, č.j.-B-6, rozhodl insolvenční soud o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře. Usnesením č.j.-P4-3 ze dne 30.11.2011 vzal soud na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky věřitele č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s., Pernštýnské nám. 80, Pardubice, IČO: 61860069 v rozsahu 57 028,-Kč. Vzhledem k tomu, že částečným zpětvzetím pohledávky věřitele č. 4 došlo ke změně v poměru pohledávek nezajištěných věřitelů, bylo nutno změnit splátkový kalendář způsobem, jak uvedeno v usnesení č.j. KSBR 26 INS 1021/2010-B-6 ze dne 27.4.2010, ve znění usnesení č.j.-B-28 ze dne 9.1.2012. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 12.10.2012 vyplývá, že pohledávka věřitele č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s., Pernštýnské nám. 80, Pardubice, IČO: 61860069 byla v plném rozsahu (tj. ve výši 13.231,-Kč) uspokojena. Účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení tedy skončila. Dle ust. § 407 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře insolvenční soud i bez návrhu změní, jestliže se podstatně změnily okolnosti, které jsou rozhodující pro výši a další trvání stanovených měsíčních splátek. Vzhledem k tomu, že věřitel č. 4 PROFI CREDIT Czech, a.s., Pernštýnské nám. 80, Pardubice, IČO: 61860069 byl v plném rozsahu uspokojen, bylo nutno změnit splátkový kalendář způsobem, jak uvedeno ve výroku I.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi a insolvenční správkyni se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí může podat odvolání pouze věřitel, který podle něj obdrží na úhradu své pohledávky méně než podle měněného rozhodnutí (ust. § 407 odst. 3 insolvenčního zákona), a to do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 25.3.2013

JUDr. Ludmila Hanzlíková, v.r. samosoudce Za správnost vyhotovení: Bc. Veronika Vrbová