KSBR 24 INS 9861/2014-B-26
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 9861/2014-B-26

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci dlužníka: Petra Hurdese, narozeného 5. prosince 1982, bytem Nová Dědina 152, PSČ 768 21, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka, a to ohledně následujícího majetku:

spoluvlastnický podíl o velikosti ideální 1/3 na pozemku parc. č. 64/20-ostatní plocha, zapsán v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž, pro obec a katastrální území Nová Dědina, na LV č. 29,

Pavlu Hurdesovi, narozenému 23. května 1980, bytem Nová Dědina 152, PSČ 768 21.

II. Insolvenční soud povoluje Pavlu Hurdesovi, narozenému 23. května 1980, bytem Nová Dědina 152, PSČ 768 21 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to ohledně majetku specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 13. května 2016 domáhal se Pavel Hurdes, narozený 23. května 1980, bytem Nová Dědina 152, PSČ 768 21 (bratr dlužníka), o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka. V žádosti výslovně označil následující majetek dlužníka: spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/3 na pozemku parc. č. st. 210 -zastavěná plocha a nádvoří a na pozemku parc. č. 64/12-zahrada, zapsáno v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrálním pracovištěm Kroměříž, pro obec a katastrální území Nová Dědina, na LV č. 29, a spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 8/24 na nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Kroměříž, pro obec a katastrální území Nová Dědina, na LV č. 235, konkrétně: stavby čp. 152-objekt k bydlení.

Usnesením ze dne 19. července 2016 čj.-B-24 insolvenční soud v působnosti věřitelského orgánu souhlasil s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka ve prospěch Pavla Hurdese a dále předmětnou výjimku povolil.

Podáním ze dne 26. září 2016 insolvenční správce požádal o doplnění shora označeného rozhodnutí o pozemek parc. č. 64/20 zapsaný na LV č. 29, neboť je součástí majetkové podstaty a rovněž zájmu kupujícího. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka.

Insolvenční soud posoudil žádost insolvenčního správce a současně znovu žádost Pavla Hurdese a dospěl k závěru, že z obsahu žádosti Pavla Hurdese ve spojitosti s připojenými listinami bylo možno dovodit, že návrh se týká rovněž spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/3 na pozemku parc. č. 64/20-ostatní plocha zapsaného na LV č. 29, byť v žádosti nebyl výslovně uveden. Insolvenční soud proto rozhodl, jak je uvedeno ve výrocích tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Pavlu Hurdesovi a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 30. září 2016

Mgr. Renáta Maixnerová v. r. asistentka samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská