KSBR 24 INS 9014/2012-A-8
Jednací číslo: KSBR 24 INS 9014/2012-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Jindřicha Pařízka, narozeného 7. července 1957, bytem Brno, Čejkovická 4092/11, PSČ 628 00, o insolvenčním návrhu dlužníka o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. dubna 2012, č. j. KSBR 24 INS 9014/2012-A-6

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. dubna 2012, č. j. KSBR 24 INS 9014/2012-A-6, se mění tak, že: Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 24-49-9014-12, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Jindřich Pařízek podal dne 16. dubna 2012 u nadepsaného soudu insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením vyzval soud dlužníka, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že dlužníkem popsaný stav vylučuje řešit jeho úpadek oddlužením, neboť jeho příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které dlužník uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při příjmech dlužníka určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odměna a náhrada hotových výdajů. Dlužník podal proti usnesení Krajského soudu v Brně včasné odvolání, dožadoval se jeho zrušení. V odvolání mimo jiné namítal, že již splňuje zákonné kritérium k povolení oddlužení, neboť na základě smlouvy o důchodu se mu pan Lubomír Caha zavázal poskytovat důchod ve výši 2.000,-Kč měsíčně.

K odvolání dlužník přiložil smlouvu o důchodu, ze které soud zjistil, že se v případě schválení oddlužení měsíční příjem dlužníka zvýší o 2.000,-Kč. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. Krajský soud v Brně z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení jeho čistého měsíčního příjmu) je možné řešit jeho úpadek oddlužením. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčího řízení neukládá. P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 11. května 2012

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Pařízková