KSBR 24 INS 8918/2010
NEJVYŠŠÍ SOUD ýESKÉ REPUBLIKY KSBR 24 INS 8918/2010 29 NSýR 11/2012-P10-16

USNESENÍ

Nejvyšší soud ýeské republiky rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Petra Gemmela a soudc JUDr. Ji ího Zavázala a JUDr. Petra Šuka v insolvenní vČci dlužníka Milady Vranové, narozené 29. ervna 1966, bytem v BrnČ, Žitná 1456/9, o p ihlášce pohledávky vČ itele . 10, vedené u Krajského soudu v BrnČ pod sp. zn. KSBR 24 INS 8918/2010, o dovolání vČ itele . 10 Shell Czech Republic a. s., se sídlem v Praze 4, Antala Staška 2027/77, PSý 140 00, identifikaní íslo osoby 15 89 05 54, zastoupeného Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, se sídlem v Praze 4, Novodvorská 994/138, PSý 142 00, proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 20. ervence 2011, . j. KSBR 24 INS 8918/2010, 2 VSOL 173/2011-P10-7, takto:

Dovolání se zamítá.

Od vodnČní:

Krajský soud v BrnČ (dále jen insolvenní soud ) usnesením ze dne 3. ledna 2011, . j.-P10-2, odmítl p ihlášku pohledávky vČ itele . 10 (Shell Czech Republic a. s.), doruenou insolvennímu soudu dne 30. prosince 2010, ve výši 109.789,75 K (bod I. výroku) a uril, že právní mocí tohoto usnesení úast oznaeného vČ itele v insolvenním ízení koní (bod II. výroku). Insolvenní soud vyšel z toho, že usnesením ze dne 20. srpna 2010, . j.-A-6, byl zjištČn úpadek dlužníka, dlužníku bylo povoleno oddlužení a vČ itelé dlužníka, kte í tak dosud neuinili, byli vyzváni, aby své pohledávky p ihlásili do 30 dn ode dne zve ejnČní tohoto usnesení v insolvenním rejst íku, s pouením podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona . 182/2006 Sb., o úpadku a zp sobech jeho ešení (insolvenního zákona), že k pozdČji podaným p ihláškám nebude insolvenní soud p ihlížet a takto uplatnČné pohledávky nebudou v insolvenním ízení uspokojeny. Úplné znČní tohoto usnesení bylo zve ejnČno v insolvenním rejst íku dnem 20. srpna 2010 a posledním dnem lh ty pro p ihlášení pohledávek vČ itel tak bylo 20. zá í 2010. Jelikož vČ itel . 10 podal p ihlášku pohledávky pro ástku ve výši 109.789,75 K (až) dne 30. prosince 2010, to je po uplynutí výše uvedené lh ty, insolvenní soud s odkazem na ustanovení § 173 odst. 1 a § 185 insolvenního zákona p ihlášku pohledávky jako opoždČnou odmítl a souasnČ rozhodl o ukonení úasti vČ itele . 10 v insolvenním ízení. Vrchní soud v Olomouci k odvolání vČ itele . 10 usnesením ze dne 20. ervence 2011, . j., 2 VSOL 173/2011-P10-7, usnesení soudu prvního stupnČ potvrdil.

Odvolací soud zd raznil, že insolvenní soud zapisuje do seznamu dlužník identifikaní íslo dlužníka-fyzické osoby, který je podnikatelem, z ú ední povinnosti. V dané vČci však podal dlužník insolvenní návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení u (insolvenního) soudu dne 9. srpna 2010 a do dne vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení (20. srpna 2010) nemČl insolvenní soud vČdomost o existenci závazk dlužníka z jeho podnikání. Až v podání dorueném insolvennímu soudu dne 30. zá í 2010 vČ itel . 10 sdČlil, že dlužník ve svém insolvenním návrhu neuvedl neuhrazené závazky v i oznaenému vČ iteli, p iemž jde o závazky pocházející z podnikatelské innosti dlužníka. SouasnČ namítl, že nebyly splnČny základní podmínky pro podání návrhu na povolení oddlužení a navrhl ešení úpadku dlužníka konkursem. Insolvenní soud téhož dne (30. zá í 2010) doplnil do insolvenního rejst íku údaj identifikaního ísla dlužníka. Z uvedeného vyplývá-pokraoval odvolací soud-že nejpozdČji ode dne 30. zá í 2010 vČ itel . 10 prokazatelnČ vČdČl, že ve vČci dlužníka je vedeno insolvenní ízení, když nejpozdČji oznaeného dne sám zjistil, že o insolvenním návrhu dlužníka rozhodl insolvenní soud tak, že zjistil úpadek dlužníka a povolil jeho oddlužení. V pomČrech p ezkoumávané vČci tak uzav el, že vČ iteli . 10 zaala bČžet 30 denní lh ta k podání p ihlášky pohledávky od 30. zá í 2010 a v situaci, kdy pohledávku za dlužníkem u insolvenního soudu p ihlásil až 30. prosince 2010, insolvenní soud ji správnČ jako opoždČnou odmítl. Proti usnesení odvolacího soudu podal vČ itel . 10 dovolání, jehož p ípustnost opírá o ustanovení § 239 odst. 3 ásti vČty p ed st edníkem zákona . 99/1963 Sb., obanského soudního ádu (dále jen o. s. . ), namítaje, že je stiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve vČci a že spoívá na nesprávném právním posouzení vČci, tj. uplat uje dovolací d vody podle ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) a b) o. s. . a požaduje, aby Nejvyšší soud rozhodnutí soud nižších stup zrušil a vČc vrátil insolvennímu soudu k dalšímu ízení. Dovolatel p edevším akcentuje, že insolvenní soud postupoval v insolvenním ízení proti dlužníku chybnČ již v okamžiku, kdy dlužníku usnesením ze dne 20. srpna 2010 povolil oddlužení a nenahlížel na nČj jako na podnikatele. Tímto postupem souasnČ porušil svou zákonnou povinnost zapsat do insolvenního rejst íku identifikaní íslo dlužníka a dopustil tak, že dovolateli jako vČ iteli bylo up eno právo ádnČ se domáhat uspokojení svých pohledávek za dlužníkem. Ovlivnil tak fungování webové služby ISIR a narušil koncepci insolvenního zákona založenou na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení. Z tohoto d vodu dovolateli nemohla zaít bČžet 30 denní lh ta pro p ihlášení pohledávek do insolvenního ízení v i dlužníku. Dovolatel dále snáší argumenty na podporu závČru, podle nČhož je oddlužení nep ípustné u osob, které sice v dobČ podání návrhu na povolení oddlužení již fakticky nepodnikaly nebo svou podnikatelskou innost formálnČ ukonily, ale stále mČly závazky z podnikání. Ve vztahu k (ne)uve ejnČní údaje identifikaního ísla osoby dlužníka v insolvenním rejst íku dále doplnil, že odvolací soud potvrdil usnesení insolvenního soudu na základČ zcela jiné skutenosti, než ze které vycházel insolvenní soud, a tím, že založil své rozhodnutí na tvrzení, že identifikaní íslo dlužníka bylo do insolvenního rejst íku doplnČno již dne 30. zá í 2010, uplatnil v odvolacím ízení pro dovolatele novou skutenost, která mu nebyla (a ani nemohla být) známa . V této souvislosti zpochybnil rovnČž pravdivost údaje o doplnČní identifikaního ísla dlužníka do insolvenního rejst íku dne 30. zá í 2010, s tím, že ještČ ke dni 21. ledna 2011 v insolvenním rejst íku identifikaní íslo dlužníka 29 NSýR 11/2012 zve ejnČno nebylo; potud odkázal na výstupy z insolvenního rejst íku vyhotovené 21. ledna a 14. íjna 2011. Vzhledem k nezve ejnČní identifikaního ísla dlužníka v insolvenním rejst íku ve lh tČ stanovené v § 420 odst. 2 a 4 insolvenního zákona, nemohlo být uplynutí 30 denní lh ty posuzováno ode dne zve ejnČní rozhodnutí insolvenního soudu o úpadku ze dne 20. srpna 2010, . j.-A-6, ani od data 30. zá í 2010 (k tomuto datu identifikaní íslo dlužníka v insolvenním rejst íku stále zve ejnČno nebylo) . P ihlášku pohledávky dovolatele tak insolvenní soud nemohl jako opoždČnou odmítnout. S p ihlédnutím k dobČ vydání dovoláním napadeného usnesení je insolvenní zákon na danou vČc uplatnitelný ve znČní úinném do 29. prosince 2011, tj. naposledy ve znČní zákona . 188/2011 Sb. Pro rozhodnutí vydaná v insolvenním ízení jsou tudíž ustanovení obanského soudního ádu o p ípustnosti dovolání p imČ enČ aplikovatelná dle ustanovení § 7 odst. 1 insolvenního zákona. Dovolání vČ itele proti usnesení odvolacího soudu je (bez dalšího) p ípustné podle ustanovení § 239 odst. 3 ásti vČty p ed st edníkem o. s. .; srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 4. zá í 2008, sen. zn. 29 NSýR 4/2008, uve ejnČné pod íslem 25/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. ervence 2011, sen. zn. 29 NSýR 35/2009, uve ejnČné pod íslem 151/2011 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek. Právní posouzení vČci je obecnČ nesprávné, jestliže odvolací soud posoudil vČc podle právní normy, jež na zjištČný skutkový stav nedopadá, nebo právní normu, sice správnČ urenou, nesprávnČ vyložil, p ípadnČ ji na daný skutkový stav nesprávnČ aplikoval. Podle ustanovení § 71 insolvenního zákona soudní rozhodnutí, p edvolání, vyrozumČní nebo jiná písemnost insolvenního soudu nebo úastník se v insolvenním ízení doruují pouze vyvČšením písemnosti na ú ední desce insolvenního soudu a jejím souasným zve ejnČním v insolvenním rejst íku (dále jen "doruení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro urité p ípady nebo pro urité osoby i zvláštní zp sob doruení (odstavec 1). P i doruení vyhláškou se písemnost považuje za doruenou dnem, pop ípadČ okamžikem jejího zve ejnČní v insolvenním rejst íku; okamžikem zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku se rozumí den, hodina a minuta zve ejnČní (odstavec 2). Povinnost insolvenního soudu zve ejnit vyhláškou r zné údaje, stanovená v tomto zákonČ, je splnČna vyvČšením p íslušné písemnosti na ú ední desce insolvenního soudu se souasným zve ejnČním v insolvenním rejst íku, pokud zákon nestanoví pouze zve ejnČní písemnosti na ú ední desce insolvenního soudu; p i zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku platí odstavec 2 obdobnČ (odstavec 3). Podle ustanovení § 419 insolvenního zákona insolvenní rejst ík je informaním systémem ve ejné správy, jehož správcem je Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") [odstavec 1]. Insolvenní rejst ík obsahuje seznam insolvenních správc , seznam dlužník a insolvenní spisy. Pro každého dlužníka se vede jeden insolvenní spis (odstavec 2). Insolvenní rejst ík je ve ejnČ p ístupný, s výjimkou údaj , o kterých tak stanoví tento zákon. Každý má právo do nČj nahlížet a po izovat si z nČj kopie a výpisy. Soudce insolvenního soudu má p ístup ke všem údaj m vedeným v insolvenním rejst íku (odstavec 3). Na žádost vydá ministerstvo nebo insolvenní soud ú ednČ ovČ ený výstup z informaního systému ve ejné správy obsahující údaje z insolvenního rejst íku nebo informaci o tom, že požadovaný údaj není veden v insolvenním rejst íku (odstavec 4) Podle ustanovení § 420 insolvenního zákona, je-li dlužník fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho jméno, p íjmení, bydlištČ, rodné íslo, a nemá-li rodné íslo, datum narození; jde-li o fyzickou osobu, která má podle zvláštního právního p edpisu sídlo, zapíše se do seznamu dlužník i její sídlo (odstavec 1). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužník vedle údaj podle odstavce 1 i dodatek odlišující její firmu, používá-li jej p i svém podnikání, dále místo podnikání, jestliže se liší od bydlištČ, a identifikaní íslo (odstavec 2). Je-li dlužník právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho obchodní firma nebo název, sídlo a identifikaní íslo (odstavec 3). Údaje podle odstavc 1 až 3 zapíše insolvenní soud do seznamu dlužník , jakmile nastanou úinky spojené se zahájením insolvenního ízení, nejpozdČji však do 7 dn po tomto okamžiku; není-li mu nČkterý z tČchto údaj v uvedené dobČ znám, zapíše jej insolvenní soud do seznamu dlužník , jakmile v insolvenním ízení vyjde najevo (odstavec 4). NeprodlenČ po ustanovení insolvenního správce zapíše insolvenní soud údaj o tom do seznamu dlužník . Je-li insolvenní správce fyzickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho jméno, p íjmení, sídlo, rodné íslo, a nemá-li rodné íslo, datum narození; je-li insolvenní správce právnickou osobou, zapisuje se do seznamu dlužník jeho obchodní firma nebo název, sídlo a identifikaní íslo (odstavec 5). Podle ustanovení § 421 insolvenního zákona v insolvenním rejst íku insolvenní soud zve ej uje chronologicky s uvedením okamžiku vložení tyto písemnosti a informace: a) rozhodnutí insolvenního soudu vydaná v insolvenním ízení a v incidenních sporech, b) veškerá podání, která se vkládají do soudního spisu vedeného insolvenním soudem ohlednČ dlužníka, nestanoví-li tento zákon jinak, c) další informace, o kterých tak stanoví tento zákon (odstavec 1). Podání došlá insolvennímu soudu v elektronické podobČ a písemnosti po izované insolvenním soudem se do insolvenního rejst íku vkládají pomocí elektronického p enosu dat. Ostatní písemnosti a podání se vkládají p enesením jejich obrazové podoby do insolvenního rejst íku (odstavec 2). Nejvyšší soud v prvé adČ p edesílá, že v dobČ po vydání napadeného rozhodnutí v usnesení ze dne 27. zá í 2011, sen. zn. 29 NSýR 35/2010, formuloval a od vodnil závČr, podle nČhož ve vztahu k osobám, které v dobČ zve ejnČní rozhodnutí o úpadku v insolvenním rejst íku nebyly úastníky insolvenního ízení, se zve ejnČním rozhodnutí o úpadku plní oznamovací povinnost insolvenního soudu ve smyslu ustanovení § 421 odst. 1 písm. a) insolvenního zákona ve spojení s ustanovením § 71 odst. 3 insolvenního zákona a nikoli povinnost insolvenního soudu smČ ující k doruení tohoto rozhodnutí (ve smyslu ustanovení § 71 odst. 1 insolvenního zákona). SouasnČ vysvČtlil, že zákonem není p edepsán zp sob, jakým má uživatel provádČt vyhledávání dlužník v insolvenním rejst íku. Použije-li k vyhledávání nČkterý (i více) z údaj umož ujících spolehlivou identifikaci hledané osoby, nelze mu klást k tíži, že nepoužil ještČ jiné údaje. U právnické osoby pak k údaj m, jež mají p inést spolehlivý výsledek vyhledávání, pat í identifikaní íslo osoby a/nebo obchodní firma nebo název (potud, že dlužník i p i zobrazení více záznam plynoucích z možné zamČnitelnosti obchodní firmy nebo názvu nez stane ve výsledcích vyhledávání uživateli insolvenního rejst íku utajen). Výsledky vyhledávání na základČ zadaných parametr musí být p itom stejné bez ohledu na to, zda tyto byly zadány do formulá e základního i do formulá e hledání pokroilého . Dále Nejvyšší soud dovodil, že vzhledem k významu insolvenního rejst íku p i plnČní jeho informativní funkce a k jeho povaze (srov. § 419 odst. 1 insolvenního zákona) je nezbytné vykládat zjištČné nedostatky jeho fungování zp sobem, jenž nebude chyby ve fungování ve ejné správy 29 NSýR 11/2012

(o jejíž informaní systém jde) p iítat k tíži osob, jimž má takový systém spolehlivČ sloužit. P itom za ádné fungování informaního systému ve ejné správy odpovídá jeho správce a ten je (má být) nejen povinen, ale (na rozdíl od pouhého uživatele takového systému) též schopen, ádné fungování systému doložit. V této souvislosti Nejvyšší soud dále zd raz uje (a to ve shodČ s judikaturou odvolacích soud k tomu srov. nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 3. kvČtna 2010, sp. zn. KSUL 77 INS 6087/2009, 3 VSPH 139/2010-P22-9, respektive usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 21. února 2011, . j. KSOS 34 INS 1308/2009, 3 VSOL 494/2010-P121-11), že koncepce insolvenního zákona je založena na informovanosti úastník a dalších osob o pr bČhu insolvenního ízení prost ednictvím insolvenního rejst íku. Rejst ík je ve smyslu ustanovení § 419 odst. 1 insolvenního zákona informaním systémem ve ejné správy, ve ejnČ p ístupným na internetu, který poskytuje všem osobám klíové informace o rozhodnutích soud i dalších písemnostech obsažených v insolvenním spisu. Na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti je jako souást tohoto informaního systému ve ejnosti nabízena webová služba insolvenního rejst íku, která umož uje automaticky komunikovat a vymČ ovat si údaje z aplikace insolvenního rejst íku s jinými aplikacemi p es internet. Poskytuje shodné údaje, které jsou dostupné v interaktivním prohlížení insolvenního rejst íku. Tyto údaje jsou ureny pro strojové zpracování. Služba je koncipovaná jako ve ejná a je zdarma. P edpokládá vytvo ení vlastních kopií databází na stranČ uživatel . Podmínky služby provozované v rámci informaního systému ve ejné správy vycházejí z údaj , které se povinnČ zapisují do insolvenního rejst íku, jmenovitČ do seznamu dlužník (§ 420 insolvenního zákona). Je-li dlužníkem fyzická osoba, která je podnikatelem, zapisuje se do seznamu dlužník též identifikaní íslo osoby, p iemž tento údaj zapíše insolvenní soud do seznamu dlužník , jakmile nastanou úinky spojené se zahájením insolvenního ízení, nejpozdČji však do sedmi dn po tomto okamžiku; není-li mu tento údaj v uvedené dobČ znám, zapíše jej do seznamu dlužník , jakmile v insolvenním ízení vyjde najevo. Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší soud považuje (v pomČrech projednávané vČci) za právnČ bezcennou polemiku dovolatele se závČrem odvolacího soudu, podle nČhož údaj-identifikaní íslo dlužníka-zve ejnil insolvenní soud v insolvenním rejst íku dne 30. zá í 2010. Dovolatel totiž podáním datovaným 20. zá í 2010, dorueným insolvennímu soudu 30. zá í 2010, mimo jiné insolvenní soud upozornil na to, že se z insolvenního rejst íku dozvČdČl, že dne 20. srpna 2010 insolvenní soud zjistil úpadek dlužníka a rozhodl o povolení jeho oddlužení. NejpozdČji k tomuto datu se tak dovolatel bez jakýchkoli pochybností z údaj obsažených v insolvenním rejst íku (bez ohledu na to, zda a kdy bylo následnČ v insolvenním rejst íku zve ejnČno identifikaní íslo osoby dlužníka) spolehlivČ dozvČdČl o tom, že insolvenní soud zjistil úpadek dlužníka a rozhodl o zp sobu ešení jeho úpadku oddlužením. Dostalo se mu tak-prost ednictvím insolvenního rejst íku-všech informací, které pot eboval pro to, aby podal p ihlášku pohledávky za dlužníkem insolvennímu soudu ve lh tČ 30 dní od uvedeného data (od 20. zá í 2010); neuinil-li tak, nelze tento stav p iítat k tíži insolvennímu soudu, nýbrž k tíži samotnému dovolateli. SouasnČ nelze p ehlédnout, že údaj o tom, že dlužník, který již nebyl podle (jiného) zákona považován za podnikatele, mČl závazky (dluhy) vzešlé z jeho podnikání (tj. že ve smyslu ustanovení § 389 odst. 1 insolvenního zákona je podnikatelem), vyšel v insolvenním ízení najevo (srov. ustanovení § 420 odst. 4 ásti vČty za st edníkem insolvenního zákona) až 30. zá í 2010, a to na základČ podání samotného dovolatele.

Do té doby tak nelze insolvennímu soudu (d vodnČ) vytýkat, že v insolvenním rejst íku údaj identifikaního ísla osoby dlužníka nezve ejnil (srov. obdobnČ d vody usnesení Ústavního soudu ze dne 3. dubna 2013, sp. zn. I. ÚS 1719/13). Jelikož se dovolateli správnost rozhodnutí odvolacího soudu prost ednictvím uplatnČných dovolacích d vod zpochybnit nepoda ilo, p iemž Nejvyšší soud neshledal ani jiné vady, k jejichž existenci u p ípustného dovolání p ihlíží z ú ední povinnosti (§ 242 odst. 3 o. s. .), dovolání vČ itele . 10 podle ustanovení § 243b odst. 2 ásti vČty p ed st edníkem o. s. . zamítl. Rozhodné znČní obanského soudního ádu pro dovolací ízení (do 31. prosince 2012) se podává z bodu 7., lánku II., zákona . 404/2012 Sb., kterým se mČní zákon . 99/1963 Sb., obanský soudní ád, ve znČní pozdČjších p edpis , a nČkteré další zákony. Proti tomuto rozhodnutí není p ípustný opravný prost edek.

V BrnČ dne 22. ledna 2014

JUDr. Petr G e m m e l , v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Marie Pezlarová

dle vyhlášky 259/2012 Sb.

Pořadové číslo zprávy: 21326 / 2014 Ev. číslo: c6b22e93-549a-4317-838e-94a8ac4127ce Druh podání: Datová zpráva z ISDS ID zprávy: 182589524 Věc: 0NSCR11/2012, rozhodnutí NS (č.l. P10-16) ________________________________________________________________________________________________________ Odesílatel: ID schránky: kccaa9t Typ datové schránky: OVM Osoba: Nejvyšší soud Adresa: Burešova 571/20, 60200 Brno, CZ ________________________________________________________________________________________________________ Dodáno do DS dne: 20.02.2014 16:15:27 Odesláno do DS dne: 20.02.2014 16:15:26 Č.j. příjemce: Č.j. odesílatele: 0NSCR11/2012-15 Sp.zn. příjemce:Sp.zn. odesílatele: 0NSCR11/2012 Lhůta končí: K rukám: Ne Číslo zákona: Paragraf v zákoně: Odstavec paragrafu: Písmeno v paragrafu: ________________________________________________________________________________________________________ Ověření obálky: Značka je platná Podepsal: Informační systém datových Vystavil: PostSignum Qualified CA 2 schránek-produkční prostředí Sériové číslo certifikátu: 17481f Platnost: 16.10.2013-05.11.2014 Antivirový test: Proběhl v systému ISDS Obsah podání: OK Elektronický podpis: Platný Časové razítko: Platné (připojeno 20.02.2014 16:15:27) Certifikát: Ověřeno na základě CRL z 20.02.2014 14:51:37 Datum a čas autom. ověření: 20.02.2014 16:23:42 ________________________________________________________________________________________________________ Počet podaných příloh:1

Číslo přílohy Název příl. Identifikace podepisující Identifikace T U K P R A C V Výsledek CRL osoby vystavitele certifikátu 1 11.PDF Podpis je platný CRL z Marie Pezlarová PostSignum Qualified A A A * A A ? ? 20.02.2014 / 164aaa / CA 2 14:51:37 23.05.2013-23.05.2014 Časové razítko připojeno 20.02.2014 13:35:53 Čas ověření příloh: 20.02.2014 16:23:42 Ověření příloh: ověřováno automaticky ________________________________________________________________________________________________________ Vysvětlení stavů při ověření příloh (vztaženo vždy k datu a času dodání): Stav "?" znamená, že systém tuto operaci ještě neprovedl, ale provedena bude Stav "-" znamená, že systém tuto operaci neprovádí Stav "!" znamená, že systém tuto operaci nemůže provést Stav "*" znamená, že bylo ověřeno proti CRL z uvedeného data.

T Technické parametry1: A=splňuje N=nesplňuje U Uznávaný elektronický podpis: A=připojen N=nepřipojen K Kvalifikované časové razítko: A=připojeno N=nepřipojeno P Uznáv. el. podpis kvalif. cerfikát (platnost): A=platný N=neplatný R Kvalifikované časové razítko (platnost): A=platné N=neplatné A Akreditovaný poskytovatel certifik. služeb2: A=ano N=ne C Kvalifikované časové razítko: A=platné N=neplatné V Vytvořeno před zneplatněním certifikátu: A=ano N=ne 1 Technické parametry-velikost, formát, škodlivý kód. 2 Stav "Z"(Zahraniční) = certifikát není od české certifikační autority

Kontrola podpisů a razítek byla provedena na základě CRL seznamů platných k datu a času ověření datové zprávy.