KSBR 24 INS 6815/2009-B
KSBR 24 INS 6815/2009-B-

Kane. :

1. Usnesení uložené V adresáři jako 6815-2009-zamítnutí : á) vyhotovte originál á předložte soudkyni k podpisu b) zveřejněte V insolvenčním rejstříku C) doruěte do DS, pokud není DS, vyhotovte protokol á zašlete zvlášť obálkou Typ III/D -dlužník

-insolvenční správce-Ing. anonymizovano Mourál, 796 01 Prostějov, J iráskovo náměstí 8

2. Zveřejněte v insolvenčním rejstříku referát s mundáěním razítkem.

V Brně dne 26. květná 2016

Ěăăäi.

ĚĚÍĚ : Ě.Ěăšš: Ěäšfäš! _ äašvum Emma. mm Emäšäí mais: EEE

HH.. a___ÉĚE =__H_ă_w_m _=ă__g_ __m= ____ ;_m_mł_

H D :Tmáccümšw m2. .um Hmmm

. .2... ..mwłä s s? .äaĚiĚĚĚ ĚĚÉĚĚE

EE:: ...EE :EEE :samu:-nEm mm. :E m _ dkg:: mwmäcumă ...liší .... říši. 'Em p ?na ?maš ĚŠĚŠ ŠDEm . . ._ šíSpisová značka: Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v v-J'v-v-v--v- Ivvuvll v .vv lv l 'vv' vv vvv-Il. I v

24INS 6815/2009 B-40 U zamítn., |h. 10/6, tisková skupina 94173-5/2016 LHŮTA Lhůta: 10.06.2016

6815-2009-zamítnutí.rtf 2016/05/27 10:37:12 lng. Moural anonymizovano , anonymizovano , IČ: 45442541, podnikající F0, ID: MOURAL PAVE210366 1 Typ DS: PFO_DANPOR

anonymizovano Moural-Ing. anonymizovano Moural, Dykova 468/2, 79601 Prostějov, CZ

ID DS: hxneu8m

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 27.05.2016 12:59:29

Hana Holešovská 31.05.2016 09:13:10

Zprávu vypravil: Doručeno:

27.05.2016 12:59:29

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

31.05.2016 09:13:10 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

03.06.2016 07:20 Kontrolu provedl: Tišerová Jitka

01.06.2016 00:18Spisová značkaz24INS 6815/2009 Identifikace dotazuz94173-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:27.05.2016 10:49 Kontrolu proved :ZHolešovská Hana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťbvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:1 adresátůAdresátzľng. Moural anonymizovano , nar. ?34% podnikající IDzMOURAL PAVE2103 anonymizovano , IČ: 45442541, FO podnikající FO Hledáno V DS: typ: PPO, Moural, Pa anonymizovano , 45442541 Údaje o schránce: typ: PPO_DANPOR ID DS:hxneu8m Stav DS:Přístupná Dotaz proveden na tyto typy DS:PPO, PPO_ADVOK, PPO_DANPOR, PPO_INSSPR

Název DS: anonymizovano Moural, firma: Ing. anonymizovano Moural IČ: 45442541 Adresa: Dykova 2/468, 79601 Prostějov, CZ anonymizovano z toho DS nenalezena pro:1 adresátůAdresát:Hajnyš anonymizovano , anonymizovano , ?34% fyzická ID:HAJNYŠ MART110773 1 fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Hajnyš, Mar anonymizovano

Dotaz proveden na tyto typy DS: FOKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R