KSBR 24 INS 6011/2016-B-7
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 6011/2016-B-7

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci dlužníka: Elišky Suché, narozené 27. února 1957, bytem Znojmo, Prosiměřice 127, PSČ 671 61, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka, a to konkrétně ohledně následujících nemovitostí: pozemek parc. č. st. 168-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 127- objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 572-zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na LV č. 517, pro obec a katastrální území Prosiměřice, panu Vítězslavu Suchému, narozenému 28. července 1991, bytem Znojmo, Horní Česká 9, PSČ 669 02.

II. Insolvenční soud povoluje panu Vítězslavu Suchému, narozenému 28. července 1991, bytem Znojmo, Horní Česká 9, PSČ 669 02 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně ohledně následujících nemovitostí: pozemek parc. č. st. 168-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 127- objekt k bydlení, a pozemek parc. č. 572-zahrada, vše zapsáno v katastru nemovitostí vedeném u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na LV č. 517, pro obec a katastrální území Prosiměřice.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 29. srpna 2016 požádal pan Vítězslav Suchý, narozený 28. července 1991, bytem Znojmo, Horní Česká 9, PSČ 669 02 (dále jen navrhovatelka ), syn dlužníka, o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), ohledně majetku specifikovaného ve výrocích tohoto usnesení. Uvedl, že učinil cenovou nabídku ve výši 1.100.000 Kč a prodejem předmětných nemovitostí navrhovateli by byla zajištěna (zachována) bytová potřeba dlužníka a nedošlo by ke zvýšení jeho životních nákladů souvisejících s hledáním nového bydlení a placení nájemného.

Ze znaleckého posudku č. 4045-99/16 ze dne 23. srpna 2016 vypracovaného znalcem Ing. Jaroslava Veselého, který je založen ve spisu (číslo dokumentu B-4), insolvenční soud zjistil, že obvyklá cena předmětného majetku činí částku 1.200.000 Kč.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že isir.justi ce.cz k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud jako věřitelský výbor souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka.

V posuzovaném případě bylo schváleno oddlužení dlužníka zpeněžením majetkové podstaty. Při posouzení žádosti navrhovatelky insolvenční soud vzal do úvahy především výši nabízené kupní cenu, která se blíží ceně stanovené znaleckým posudkem a skutečnost, že dlužník v předmětných nemovitostech bydlí a v případě prodeje majetku navrhovateli by byla jeho bytová potřeba i nadále zajištěna. Insolvenční soud neshledal důvody, pro které by měl žádost navrhovatele zamítnout. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Navrhovateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 13. září 2016

Mgr. Renáta Maixnerová v. r. asistentka samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská