KSBR 24 INS 4979/2008-B-106
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 4979/2008-B-106

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: MIPL, spol. s r.o., se sídlem v Uherském Brodě, Šumická 2325, PSČ 688 01, identifikační číslo osoby 47911034, o návrhu dlužníka na vydání předběžného opatření

takto:

Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření, jímž by soud zakázal provedení dražby dobrovolné, vyhlášené obchodní společností Dražební společnost MORAVA s.r.o., identifikační číslo osoby 26275953, dražební vyhláškou č. 473-DD/12 ze dne 27. prosince 2012, na návrh insolvenčního správce dlužníka Mgr. Jiřího Ostravského, na 31. ledna 2013 v 11.00 hod., jejímž předmětem jsou nemovitosti, věc movitá, ochranné známky a pohledávky, specifikované v uvedené dražební vyhlášce, se zamítá.

Odůvodnění:

Dne 18. ledna 2013 podal dlužník ke Krajskému soudu v Brně (dále jen soud ) návrh na nařízení předběžného opatření, jímž by soud zakázal provedení dražby dobrovolné, vyhlášené obchodní společností Dražební společnost MORAVA s.r.o., identifikační číslo osoby 26275953, dražební vyhláškou č. 473-DD/12 ze dne 27. prosince 2012, na návrh insolvenčního správce dlužníka Mgr. Jiřího Ostravského, na 31. ledna 2013 v 11.00 hod., jejímž předmětem jsou nemovitosti, věc movitá, ochranné známky a pohledávky, specifikované v uvedené dražební vyhlášce. Návrh dlužníka na nařízení předběžného opatření zamítl soud z následujících důvodů: Již v konkursních poměrech podle zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění účinném do 31. prosince 2007 (dále též jen ZKV ), se judikatura obecných soudů ustálila na těchto judikatorních závěrech: 1/ Správci konkursní podstaty nelze uložit předběžným opatřením takovou povinnost, která podléhá výkonu dohlédací činnosti konkursního soudu podle § 12 ZKV (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 31. března 2005, sp. zn. 1 Ko 97/2005, uveřejněné pod číslem 75/2008 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek). 2/ O požadavku dovolatele, aby do skončení dovolacího řízení o jeho vylučovací žalobě bylo žalovanému správci konkursní podstaty zakázáno zpeněžit majetek, který je předmětem vylučovací žaloby, náleží rozhodnout konkursnímu soudu v rámci jeho dohlédací činnosti (§ 12 ZKV). Návrhu na nařízení předběžného opatření ve smyslu § 74 a násl. o. s. ř., kterým by o takovém požadavku měl rozhodnout soud, který o vylučovací žalobě rozhodl v prvním stupni, nelze vyhovět (srov. usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 20. února 2008, sp. zn. 15 Cmo 24/2008, uveřejněné pod číslem 27/2009 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).

Takto ustavené judikaturní závěry jsou podle přesvědčení soudu beze zbytku použitelné i v řízení insolvenčním a v incidenčních sporech jím vyvolaných a v jeho rámci vedených. Jinak řečeno, o tom, zda insolvenčnímu správci zakáže zpeněžování majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka, je oprávněn rozhodnout insolvenční soud v rámci výkonu dohlédací činnosti podle § 10 písm. b/ a § 11 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů; předběžným opatřením nařízeným v insolvenčním řízení, které insolvenční zákon neřadí mezi ta, jež je možné vydat i při výkonu dohlédací činnosti, takový zákaz uložit nelze. K tomu, že jde o výkon dohlédací činnosti, srov. dále např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. ledna 2010, sen. zn. 29 NSCR 37/2009, uveřejněné v časopise Soudní judikatura číslo 10, ročníku 2010, pod číslem 158. Pro úplnost soud dodává, že proti postupu insolvenčního správce při zpeněžování majetku náležejícího do majetkové podstaty dlužníka veřejnou dražbou nemá žádných námitek, neboť s tímto způsobem zpeněžení vyjádřil souhlas věřitelský výbor i zajištěný věřitel, jenž má být z tohoto majetku uspokojen. Poučení: Proti tomuto usnesení je možno podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Dlužníku začíná běžet lhůta k podání odvolání ode dne doručení usnesení zvláštním způsobem.

Krajský soud v Brně dne 24. ledna 2013

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková