KSBR 24 INS 399/2014-A-9
Jednací číslo: KSBR 24 INS 399/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužnice: Dagmary Bujnové, narozené 23. března 1975, bytem Mikulov, Větrná 1307/7, PSČ 692 01, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. ledna 2014, č. j. KSBR 24 INS 399/2014-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. ledna 2014, č. j. KSBR 24 INS 399/2014-A-4, se mění tak, že:

Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710 , variabilní symbol 2449039914 , konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice Dagmar Bujnová podala dne 9. ledna 2014 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhala rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že příjmy dlužnice nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které dlužnice uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při příjmech dlužnice určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 900 Kč (bez DPH), neboť svobodné dlužnici, která má vyživovací povinnost vůči dvěma dětem, lze měsíčně zabavit z čisté mzdy ve výši 13.789 Kč částku 3.004 Kč, po přičtení daru ve výši 2.000 Kč měsíčně a odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH by se za pět let nezajištěným věřitelům dostala částka 234.900 Kč, což představuje pouze 23,73 % nezajištěných závazků dlužnice (ve výši 989.955 Kč).

Dlužnice podala proti usnesení včasné odvolání a dožadovala se jeho zrušení-tvrdila a doložila, že v mezidobí se zvýšil její dar na částku 3.500 Kč měsíčně. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužnice změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení čistého měsíčního příjmu dlužnice) je možné řešit její úpadek oddlužením, neboť z čisté mzdy dlužnice ve výši 13.789 Kč, lze dlužnici, která je svobodná a má ve výchově dvě nezaopatřené děti, na oddlužení srazit částku 3.004 Kč měsíčně, dlužnice je dále příjemcem daru ve výši 3.500 Kč měsíčně, za 60 měsíců oddlužení tak dlužnice (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvečního správce včetně DPH) na oddlužení zaplatí 324.900 Kč, což činí 32,82 % jejích nezajištěných závazků. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčího řízení neukládá.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužnice podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jí usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 5. února 2014

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Polanská