KSBR 24 INS 2862/2013-A-15
Jednací číslo: KSBR 24 INS 2862/2013-A-15

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Jiřího Čecha, narozeného 13. října 1973, bytem Uherské Hradiště, Masarykovo nám. 19, PSČ 686 01, adresa pro doručování Uherské Hradiště, Svatováclavská 895, PSČ 686 01, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. července 2013, č. j. KSBR 24 INS 2862/2013-A-13 takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. července 2013, č. j. KSBR 24 INS 2862/2013-A-13 se mění tak, že:

Řízení o insolvenčním návrhu s e n e z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Jiří Čech podal dne 4. února 2013 u insolvenčního soudu insolvenční návrh, ve kterém se domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením insolvenční soud řízení o insolvenčním návrhu zastavil, neboť dlužník v určené lhůtě nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení-tvrdil, že se změnily skutečnosti na základě kterých insolvenční soud posuzoval možnost způsobu řešení jeho úpadku, když od 1. září 2013 nebude platit výživné zletilé dceři. Toto tvrzení doložil čestným prohlášením své zletilé dcery. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. Insolvenční soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se změnily skutečnosti na základě kterých insolvenční soud posuzoval možnost způsobu řešení úpadku dlužníka (dlužník přestal platit výživné zletilé dceři) a konstatoval, že je možné řešit úpadek dlužníka oddlužením, pročež není nutné, aby dlužník platil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že řízení o insolvenčním návrhu se nezastavuje.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jí usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně. V Brně dne 6. září 2013

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Radka Kokešová