KSBR 24 INS 27114/2014-A-6
Jednací číslo: KSBR 24 INS 27114/2014-A-6

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Osvalda Kaina, narozeného 3. listopadu 1964, bytem Prostějov, Pernštýnské náměstí 192/9, PSČ 796 01, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. října 2014, č. j. KSBR 24 INS 27114/2014-A-4

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. října 2014, č. j. KSBR 24 INS 27114/2014-A-4, se mění tak, že:

Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449271144, konstantní symbol 1148 neb o b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Osvald Kain podal dne 7. října 2014 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že příjmy dlužníka nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které dlužník uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při příjmech dlužníků určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů, neboť rozvedenému dlužníkovi, který nemá ve výchově žádné nezaopatřené dítě, lze měsíčně ze mzdy ve výši 8.829 Kč, kterou pobírá od svého zaměstnavatele Radoslava Kalába, zabavit částku 1.760 Kč, přičemž po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč včetně DPH a výživného v celkové výši 5.700 Kč, které je dlužník povinen platit svým dvěma nezaopatřeným dětem, by nezajištění věřitelé dlužníka neobdrželi žádné plnění (dlužník dluží nezajištěným věřitelům 150.114,70 Kč, z toho z titulu dlužného výživného 71.684,70 Kč).

Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. Navrhl, aby soud do jeho příjmů pro oddlužení zahrnul i cestovní náhrady, které pobírá od svého zaměstnavatele, ve výši 7.500 Kč. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zahrnutí cestovních náhrad do příjmů pro oddlužení) je možné řešit jeho úpadek oddlužením, neboť z čisté měsíční mzdy dlužníka ve výši 8.756 Kč (jak ji uvedl v odvolání) lze zabavit 1.712 Kč, dlužník dále pobírá cestovní náhrady ve výši 7.500 Kč měsíčně, pokud z těchto příjmů ve výši 9.212 Kč měsíčně dlužník zaplatí odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH ve výši 1.089 Kč a běžné výživné nezaopatřeným dětem ve výši 5.700 Kč měsíčně, nezajištění věřitelé dlužníka obdrží měsíčně 2.423 Kč, za 60 měsíců oddlužení tak dlužník zaplatí 145.380 Kč, z této částky bude nejprve zaplaceno dlužné výživné ve výši 71.684 Kč a ostatní nezajištění věřitelé dlužníka obdrží 73.696 Kč, což činí 94 % jeho nezajištěných závazků (dlužník dluží nezajištěným věřitelům po odečtení dlužného výživného 78.430 Kč). Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že řízení o insolvenčním návrhu dlužníka nezastavil. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 19. listopadu 2014

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Vladimíra Polanská