KSBR 24 INS 27090/2015-A-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 27090/2015-A-12

USN ESEN Í

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: S.O.Č.-Velké Bílovice, s.r.o., se sídlem Velké Bílovice, Žižkovská ul., parc. č. 1253, identifikační číslo 60701714, o insolvenčním návrhu věřitele: JUDr. Stanislava Hájka, narozeného 29. června 1983, bytem Plzeň, Gerská 48, PSČ 323 00, o návrhu věřitele Equa bank a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, identifikační číslo 47116102, na nařízení předběžné opatření

t a k t o:

Insolvenční soud nařizuje toto předběžné opatření:

I. Předběžným správcem dlužníka se ustanovuje JUDr. Jaroslav Svoboda, narozený 27. prosince 1977, se sídlem v Brně, Heršpická 6, PSČ 639 00, identifikační číslo 71331204.

II. Předběžnému správci se ukládá:

1/ neprodleně zjistit a zajistit dlužníkův majetek a

2/ podat insolvenčnímu soudu do 15 dnů ode dne účinnosti předběžného opatření zprávu o stavu dlužníkova majetku. III. Insolvenční soud u k l á d á věřiteli Equa bank a.s., se sídlem Praha 8-Karlín, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, identifikační číslo 47116102, aby zaplatil České republice-Krajskému soudu v Brně, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení, soudní poplatek za návrh na nařízení předběžného opatření, který činí podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků 1.000 Kč, a to v kolcích.

O d ů v o d n ě n í:

Na základě insolvenčního návrhu věřitele JUDr. Stanislava Hájka bylo dne 29. října 2015 u insolvenčního soudu zahájeno insolvenční řízení ohledně dlužníka S.O.Č.-Velké Bílovice, s.r.o., přičemž věc se nachází ve fázi před rozhodnutím o insolvenčním návrhu.

Dne 7. prosince 2015 podal dlužníkův věřitel Equa bank a.s. insolvenčnímu soudu návrh na nařízení předběžného opatření, kterým by insolvenční soud dlužníkovi ustavil předběžného správce. Návrh odůvodnil tím, že dlužník nemá jednatele, ani společníka, proto je nutné předběžně zjistit a zajistit majetek dlužníka, který je značného rozsahu, avšak tvořen především movitými věcmi (zásobami vína a vinařskou výrobní technologií). Insolvenční soud má za to, že skutečnost, že dlužník nemá jednatele, ani společníka a jeho hodnotný majetek je tvořen především movitými věcmi (zásobami vína a vinařskou výrobní technologií), je způsobilá vyvolat obavy, zda s majetkem, který případně může být podroben režimu insolvenčního zákona, není nakládáno v rozporu s účinky spojenými se zahájením insolvenčního řízení. Z tohoto důvodu nařídil předběžné opatření, jímž dlužníku v souladu s ustanovením § 27, § 82, § 112 a § 113 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů, ustanovil předběžného správce (srov. zejména § 111 insolvenčního zákona), čemuž odpovídá i nařízené předběžné opatření. Osoba předběžného správce je ve smyslu § 25 insolvenčního zákona dána opatřením předsedy Krajského soudu v Brně ze dne 7. prosince 2015. Povinnosti ustanoveného předběžného správce (tak, jak o nich bylo pojednáno i ve výroku předběžného opatření) se podávají z ustanovení § 27 odst. 2 a § 112 odst. 3 insolvenčního zákona. Výrok je III. je odůvodněn ustanovením § 1 písm. a/ zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích-soudní poplatky (dále jen poplatky ) se vybírají za řízení před soudy České republiky, a to z úkonů uvedených v sazebníku poplatků (dále jen poplatky za řízení ). Podle položky 5 Sazebníku soudních poplatků za návrh na nařízení předběžného opatření činí soudní poplatek 1.000 Kč. S účinností od 1. září 2011 není insolvenční řízení vypočteno (v § 11 odst. 1 zákona o soudních poplatcích) mezi těmi řízeními, jež jsou ze zákona osvobozena od placení soudního poplatku. Poplatková povinnost za návrh na vydání předběžného opatření (ve shodě s ustanovením § 4 odst. 1 písm. h/ zákona o soudních poplatcích) vzniká uložením povinnosti zaplatit poplatek v souvislosti s rozhodnutím soudu o návrhu na nařízení předběžného opatření. Splatnost poplatku určil soud výrokem svého rozhodnutí dle § 7 odst. 1 zákona o soudních poplatcích. Pokyn k úhradě soudního poplatku v kolcích plyne z § 8 odst. 4 zákona o soudních poplatcích.

P o u č e n í: Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku a předběžnému správci se však doručuje i zvláštním způsobem, a to do vlastních rukou. Proti tomuto rozhodnutí se může odvolat pouze dlužník, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně. Ve vztahu k vlastnímu výběru osoby předběžného správce lze však v odvolání namítat pouze to, že ustanovený předběžný správce nesplňuje podmínky pro ustanovení nebo že není nepodjatý. Ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání tohoto rozhodnutí, se v odvolacím řízení nepřihlíží.

Krajský soud v Brně dne 8. prosince 2015

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková