KSBR 24 INS 26580/2012-A-12
Jednací číslo: KSBR 24 INS 26580/2012-A-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužnice: Lenky Fillingerové, narozené 12. února 1962, bytem Dubňany, Hornická 1041, PSČ 696 03, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. ledna 2013, č. j. KSBR 24 INS 26580/2012-A-10

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. ledna 2013, č. j. KSBR 24 INS 26580/2012-A-10, se mění tak, že:

Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 24-49-26580-2, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15. Odůvodnění:

Dlužnice Lenka Fillingerová podala dne 29. října 2012 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, kterým se domáhala vydání rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením vyzval soud dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že dlužnicí popsaný stav vylučuje řešit její úpadek oddlužením, neboť dlužnici nelze z měsíčního příjmu ve výši 4.459,-Kč zabavit žádnou částku, zpeněžení movitých věcí dlužnice nelze předpokládat a ze zpeněžení nemovitosti, kterou dlužnice vlastní, za obvyklou cenu 700.000,-Kč, lze (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH ve výši 76.230,-Kč) na uspokojení věřitelů použít částku 623.770,-Kč, z této částky by bylo nutno odečíst uspokojení zajištěných věřitelů ve výši 505.323,98 Kč a po odečtení těchto částek by nezajištěným věřitelům náležela částka 118.446,02,-Kč, což představuje pouze 25,90 % nezajištěných závazků dlužnice.

Dlužnice podala proti usnesení soudu včasné odvolání a dožadovala se jeho zrušení. Namítala, že v mezidobí došlo ke zvýšení její čisté měsíční mzdy na 12.000,-Kč a proto již splňuje zákonné kritérium k povolení oddlužení. Současně doložila, že její čistá mzda za měsíc prosinec 2012 činila 12.318,-Kč. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužnice změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení čistého měsíčního příjmu dlužnice) je možné řešit její úpadek oddlužením, neboť z čistého měsíčního příjmu dlužnice ve výši 12.000,-Kč, lze dlužnici, která nemá žádnou vyživovací povinnost, na oddlužení srazit 3.957,-Kč měsíčně, za 60 měsíců oddlužení tak dlužnice (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH) na oddlužení zaplatí 172.080,-Kč, což činí 37 % nezajištěných závazků dlužnice (ve výši 457.400,93 Kč). Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužnice podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jí usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 11. února 2013

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Marie Hanáková