KSBR 24 INS 25969/2014-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte Číslo jednací: KSBR 24 INS 25969/2014-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Miroslava Knapa, narozeného 3. dubna 1978, bytem Brno, Běloruská 519/18, PSČ 625 00, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. října 2014, č. j. KSBR 24 INS 25969/2014-A-7

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 10. října 2014, č. j. KSBR 24 INS 25969/2014-A-7, se mění tak, že: Insolvenční soud n e u k l á d á dlužníku, aby do 5 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši Kč 50.000,-, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449259694, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník podal dne 24. září 2014 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, jímž se domáhal vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojil návrh na povolení oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že dlužník v návrhu na povolení oddlužení uvedl, že má závazek ve výši 9.240 Kč z podnikatelské činnosti vůči ČR-Městské správě sociálního zabezpečení Brno, současně však netvrdil žádné skutečnosti, ze kterých by se dalo usuzovat, že uvedený závazek nebrání řešení úpadku oddlužením ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 insolvenčního zákona spolu s uvedením konkrétního důvodu, a ani tyto skutečnosti nedoložil. Ani na výzvu soudu nesdělil výslovně, zda výše jmenovaný věřitel souhlasí, aby jeho pohledávka byla řešena v rámci oddlužení dlužníka.

Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení-tvrdil a doložil, že závazek z podnikatelské činnosti vůči ČR-Městské správě sociálního zabezpečení Brno ve výši 9.240 Kč zaplatil. Napadené usnesení vydala asistentka soudkyně, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že dlužník závazek z podnikatelské činnosti vůči ČR-Městské správě sociálního zabezpečení Brno ve výši Kč 9.240 Kč dne 13. října 2014 zaplatil.

Za dané situace je možné řešit úpadek dlužníka oddlužením, neboť jiný závazek z podnikání dlužník (podle svých tvrzení v insolvenčním návrhu) nemá. Soud proto napadené usnesení vydané asistentkou soudkyně v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníku zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 18. listopadu 2014

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Polanská