KSBR 24 INS 25631/2012-A-14
Jednací číslo: KSBR 24 INS 25631/2012-A-14

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Radka Vybírala, narozeného 1. dubna 1976, bytem Krahulov 63, PSČ 675 21, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. října 2012, č. j. KSBR 24 INS 25631/2012-A-9

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. října 2012, č. j. KSBR 24 INS 25631/2012-A-9, se mění tak, že: Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 24-49-25631-2, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

Odůvodnění:

Dlužník Radek Vybíral podal dne 18. října 2012 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení, konkrétně splátkovým kalendářem. Ve výroku označeným usnesením vyzval soud dlužníka, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že dlužníkem popsaný stav vylučuje řešit jeho úpadek oddlužením, neboť jeho příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které dlužník uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při příjmech dlužníka určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře odměna a náhrada hotových výdajů. Při svém rozhodování vycházel soud z toho, že zákonná zabavitelná částka u ženatého dlužníka, který má ve výchově 1 dítě, činí 10.627,-Kč a dlužník tak ze svého měsíčního příjmu 14.355,-Kč (po odečtení výživného na druhé dítě ve výši 1.000,-Kč a odměny a náhrady výdajů insolvenčního správce ve výši 1.080,-Kč) věřitelům za 5 roků zaplatí 98.880,-Kč, což nečiní ani 30 % jeho nezajištěných pohledávek (ve výši 531.386,-Kč).

Dlužník podal proti usnesení soudu včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. Namítal, že splňuje zákonné kritérium k povolení oddlužení, neboť je svobodný a nezajištěným věřitelům zaplatí 33,7 % svých závazků.

Dne 12. listopadu 2012 dlužník doložil, že je (pravomocně od 31. října 2012) rozvedený.

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka změnily tak, že za dané situace (s ohledem na snížení dlužníkovy měsíční nezabavitelné částky na 9.320,-Kč) je možné řešit jeho úpadek oddlužením. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 23. listopadu 2012

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Za správnost vyhotovení: samosoudkyně Marie Hanáková