KSBR 24 INS 25301/2015-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 24 INS 25301/2015-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužnice: Libuše Rajtrové, narozené 17. dubna 1978, trvale bytem Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, PSČ 591 01, adresa pro doručování Žďár nad Sázavou, Studentská 1704/10, PSČ 591 01, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2015, č. j. KSBR 24 INS 25301/2015-A-5

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. října 2015, č. j. KSBR 24 INS 25301/2015-A-5, se mění tak, že:

Insolvenční soud neukládá navrhovateli-dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449253015, konstantní symbol 1148.

nebo

b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice Libuše Rajtrová podala dne 9. října 2015 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhala rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna, jehož pohledávka vznikla v souvislosti s podnikatelskou činností dlužnice, nevyslovil souhlas s řešením úpadku dlužnice formou oddlužení.

Dlužnice podala proti usnesení včasné odvolání a dožadovala se jeho zrušení. Tvrdila a doložila, že věřitel Česká průmyslová zdravotní pojišťovna dal souhlas s řešením jejího úpadku oddlužením. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužnice změnily tak, že za dané situace (s ohledem na souhlas věřitele Česká průmyslová zdravotní pojišťovna s oddlužením dlužnice) je možné řešit úpadek dlužnice oddlužením. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužnice podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 11. prosince 2015

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková