KSBR 24 INS 23318/2016-A-8
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 24 INS 23318/2016-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužnice: Dany Boďové, narozené 6. listopadu 1965, bytem Třebíč, Karlovo nám. 104/55, PSČ 674 01, korespondenční adresa Třebíč, Zdislavina 18/46, PSČ 674 01, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. října 2016, č. j. KSBR 24 INS 23318/2016-A-6

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. října 2016, č. j. KSBR 24 INS 23318/2016-A-6, se mění tak, že:

Insolvenční soud neukládá navrhovateli-dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710 , variabilní symbol 2449233186 , konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice Dana Boďová (dále jen dlužnice ) podala dne 12. října 2016 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojila návrh na povolení oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že její příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 %, neboť z čisté mzdy, kterou dlužnice pobírá od svého zaměstnavatele LC PRODUCT s.r.o., výši 10.112 Kč, lze měsíčně zabavit částku 2.622 Kč, po přičtení daru ve výši 900 Kč měsíčně a odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce výši 1.089 Kč měsíčně, by nezajištěným věřitelům za 60 měsíců oddlužení náležela částka 145.980 Kč, což představuje pouze 25,6 % nezajištěných závazků dlužnice (v celkové výši 570.344 Kč).

Dlužnice podala proti usnesení včasné odvolání a dožadovala se jeho zrušení. Tvrdila a doložila, že se její příjem z darovací smlouvy zvýšil na částku 1.400 Kč měsíčně.

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. isir.justi ce.cz

Soud z obsahu spisu zjistil, že skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužnice se změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení příjmu z darovací smlouvy) je možné řešit její úpadek oddlužením, neboť za této situace nezajištění věřitelé dlužnice obdrží za 60 měsíců oddlužení 175.980 Kč, což činí 30,85 % nezajištěných závazků dlužnice. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá.

P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 9. listopadu 2016

Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská