KSBR 24 INS 22301/2014-A-8
Jednací číslo: KSBR 24 INS 22301/2014-A-8

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníků manželů: a) Jiřího Sýkory, narozeného 18. dubna 1967 a b) Miriam Sýkorové, narozené 25. dubna 1970, oba bytem Kunovice, Lidická 552, PSČ 686 04, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. srpna 2014, č. j. KSBR 24 INS 22301/2014-A-6

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 19. srpna 2014, č. j. KSBR 24 INS 22301/2014-A-6, se mění tak, že:

Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovatelům-dlužníkům, aby zaplatili společně a nerozdílně zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449223014, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužníci podali dne 15. srpna 2014 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, jímž se domáhali vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojili návrh na povolení oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníkům, aby zaplatili zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že příjmy dlužníků nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které dlužníci uznávají, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při příjmech dlužníků určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů.

Dlužníci podali proti usnesení včasné odvolání a dožadovali se jeho zrušení-tvrdili a doložili, že z jejich příjmů budou za 5 let uspokojeny pohledávky nezajištěných věřitelů nejméně z 30 %. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že celkové závazky vůči věřitelům dle předloženého seznamu závazků představují částku 3.650.098 Kč, z toho se jedná o závazky nezajištěné ve výši 1.501.773 Kč a závazky zajištěné ve výši 2.148.325 Kč.

Za dané situace je možné řešit úpadek dlužníků oddlužením, neboť vdané dlužnici, která má vyživovací povinnost vůči dvěma dětem, lze měsíčně z odměny pěstouna ve výši 15.850 Kč a příspěvků na péči ve výši 12.000 Kč a 6.000 Kč zabavit částku 19.924 Kč, ženatému dlužníkovi, který má vyživovací povinnost vůči dvěma dětem, lze měsíčně zabavit z čisté mzdy ve výši 17.616 Kč částku 4.523 Kč. Za 60 měsíců oddlužení tak dlužníci (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH ve výši 98.010 Kč a přičtení důchodu ve výši 84.000, který pobírá dlužnice) na oddlužení zaplatí 1.452.810 Kč, což činí 96,74 % jejich nezajištěných závazků a 39,80 % všech závazků (včetně zajištěných). Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkům zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkům se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení mohou dlužníci podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy jim usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 1. října 2014

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Vladimíra Polanská