KSBR 24 INS 22116/2016-A-6
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 24 INS 22116/2016-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužnice: Hany Vodičkové, narozené 1. dubna 1953, bytem Prostějov, Šárka 3286/22, PSČ 796 01, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. září 2016, č. j. KSBR 24 INS 22116/2016-A-4

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. září 2016, č. j. KSBR 24 INS 22116/2016-A-4, se mění tak, že:

Insolvenční soud neukládá navrhovateli-dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449221166, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužnice Hana Vodičková (dále jen dlužnice ) podala dne 26. září 2016 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, jímž se domáhala vydání rozhodnutí o svém úpadku. S insolvenčním návrhem spojila návrh na povolení oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužnici, aby zaplatila zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že její příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 %, neboť z měsíčního příjmu dlužnice-starobního důchodu ve výši 10.099 Kč, lze dlužnici zabavit 1.584 Kč, přičemž při odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce výši 1.089 Kč měsíčně by nezajištěným věřitelům za 60 měsíců oddlužení náležela částka 29.700 Kč, což představuje pouze 19,86 % nezajištěných závazků dlužnice (v celkové výši 149.549 Kč).

Dne 4. října 2016 bylo soudu doručeno podání dlužnice, které soud posoudil jako včasné odvolání, ve kterém dlužnice požaduje zrušení ve výroku označeného usnesení. Dlužnice v podání tvrdila a doložila, že se její měsíční příjem zvýšil o částku 500 Kč na základě smlouvy o důchodu uzavřené s Ladislavem Vodičkou.

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. isir.justi ce.cz

Soud z obsahu spisu zjistil, že skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužnice se změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení příjmu na základě smlouvy o důchodu o 500 Kč měsíčně) je možné řešit její úpadek oddlužením, neboť po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč měsíčně, nezajištění věřitelé dlužnice obdrží za 60 měsíců oddlužení 54.700 Kč, což činí 36,58 % nezajištěných závazků dlužnice. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužnici zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužnici se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 20. října 2016

Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská