KSBR 24 INS 21829/2011
NEJVYŠŠÍ SOUD ČESKÉ REPUBLIKY KSBR 24 INS 21829/2011 29 NSČR 84/2012-A-28

USNESENÍ

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Gemmela a soudců Mgr. Milana Poláška a Mgr. Jiřího Zavázala v insolvenční věci dlužníka Vladimíra Hrdy, narozeného 17. července 1949, bytem v Brně, Strakatého 9, PSČ 636 00, zastoupeného JUDr. Lukášem Kučerou, advokátem, se sídlem v Brně, Bašty 413/2, PSČ 602 00, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 21829/2011, o insolvenčním návrhu dlužníka, o dovolání dlužníka proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 18. dubna 2012, č. j. KSBR 24 INS 21829/2011, 1 VSOL 84/2012-A-14, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í:

Krajský soud v Brně (dále jen insolvenční soud ) usnesením ze dne 22. prosince 2011, č. j.-A-8, odmítl insolvenční návrh dlužníka. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 18. dubna 2012, č. j., 1 VSOL 84/2012-A-14, potvrdil usnesení insolvenčního soudu. Proti usnesení odvolacího soudu podal dlužník dovolání, které posléze vzal zpět podáním datovaným 6. prosince 2012, podaným u insolvenčního soudu 7. prosince 2012. Nejvyšší soud na základě tohoto dispozitivního úkonu dlužníka zastavil dovolací řízení dle § 243b odst. 5 věty druhé zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2012. Rozhodné znění občanského soudního řádu pro dovolací řízení se podává z bodu 7., čl. II. zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Přitom pro rozhodnutí vydaná v insolvenčním řízení jsou ustanovení občanského soudního řádu o přípustnosti dovolání přiměřeně aplikovatelná dle § 7 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; dlužníku se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně 23. ledna 2013 JUDr. Petr G e m m e l , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Petra Prachařová