KSBR 24 INS 212/2015-B-16
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 212/2015-B-16

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci dlužníka: Radima Veselého, narozeného 15. prosince 1988, bytem Dukovany 288, PSČ 675 56, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka, a to konkrétně ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, pro obec a katastrální území Dukovany, na LV č. 393: pozemek parc. č. st. 414-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 267-bydlení, a pozemek parc. č. 52/1-zahrada, paní Marii Veselé, narozené 13. března 1964, bytem Brno, Botanická 828/45, PSČ 602 00.

II. Insolvenční soud povoluje paní Marii Veselé, narozené 13. března 1964, bytem Brno, Botanická 828/45, PSČ 602 00 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníka, a to konkrétně ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/6 na nemovitostech zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč, pro obec a katastrální území Dukovany, na LV č. 393: pozemek parc. č. st. 414-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 267-bydlení, a pozemek parc. č. 52/1-zahrada.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 19. ledna 2016 požádala paní Marie Veselá, narozená 13. března 1964, bytem Brno, Botanická 828/45, PSČ 602 00 (dále jen navrhovatelka ), matka dlužníka, o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), ohledně majetku specifikovaného ve výrocích tohoto usnesení. Uvedla, že je spoluvlastníkem nemovitostí se spoluvlastnickým podílem o velikosti 1/2 a má zájem tento majetek koupit za částku Kč 210.000,-, což je obvyklá cena podílu zjištěná znaleckým posudkem, proto má za to, že povolení výjimky není v rozporu se zásadami insolvenčního řízení.

Ze znaleckého posudku č. 40-15 ze dne 12. prosince 2015 vypracovaného znalcem Ing. Františkem Dočkalem, který je založen ve spisu (číslo dokumentu B-10), insolvenční soud zjistil, že obvyklá cena předmětného majetku činí částku Kč 210.000,-.

Z podání insolvenčního správce ze dne 7. ledna 2015, kterým požádal o souhlas s prodejem uvedeného majetku mimo dražbu, vyplývá, že insolvenční správce zjišťoval stanoviska ostatních spoluvlastníků k případnému nabytí podílu dlužníka a minimálně jeden spoluvlastník projevil vážný zájem.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud jako věřitelský výbor souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka.

V posuzovaném případě byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. Předmětný majetek není zajištěn ve prospěch žádného věřitele. Při posouzení žádosti navrhovatelky insolvenční soud vzal do úvahy především výši nabízené kupní cenu, která odpovídá ceně stanovené znaleckým posudkem a skutečnost, že navrhovatelka rovněž vlastní, byť nikoli jako jediná, spoluvlastnický podíl na nemovitostech specifikovaných ve výrocích tohoto usnesení. Tato skutečnost snižuje případný zájem třetích osob o daný majetek dlužníka. Insolvenční soud neshledal důvody, pro které by měl žádost navrhovatelky zamítnout. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Navrhovatelce a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Krajský soud v Brně dne 25. ledna 2016

Mgr. Renáta Maixnerová,v.r. asistentka samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová