KSBR 24 INS 20686/2014-A-6
Jednací číslo: KSBR 24 INS 20686/2014-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Michala Solina, narozeného 22. května 1986, bytem Klobouky u Brna, Martinice 428, PSČ 691 72, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2014, č. j. KSBR 24 INS 20686/2014-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. července 2014, č. j. KSBR 24 INS 20686/2014-A-4, se mění tak, že:

Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449206864, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Michal Solin podal dne 29. července 2014 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že příjmy dlužníka nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které dlužník uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při příjmech dlužníků určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů, neboť svobodnému dlužníkovi, který nemá žádnou vyživovací povinnost, lze měsíčně ze mzdy ve výši 9.161 Kč, kterou pobírá od zaměstnavatele FCS, s.r.o., zabavit částku 1.982 Kč, přičemž při odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce a zohlednění darovací smlouvy ve výši 750 Kč měsíčně, by nezajištěným věřitelům náležela částka 98.580 Kč, což představuje pouze 21,53 % nezajištěných závazků (dlužník má závazky vůči nezajištěným věřitelům ve výši 457.884 Kč).

Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. Doložil, že jeho čistá měsíční mzda, kterou pobírá od svého zaměstnavatele, činí 10.647 Kč. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení čistého měsíčního příjmu dlužníka) je možné řešit jeho úpadek oddlužením, neboť z čisté měsíční mzdy dlužníka ve výši 10.647 Kč lze zabavit 2.972 Kč, dlužník dále pobírá dar ve výši 750 Kč měsíčně, za 60 měsíců oddlužení tak dlužník (po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce včetně DPH) na oddlužení zaplatí 157.980 Kč, což činí 34,5 % jeho nezajištěných závazků. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že řízení o insolvenčním návrhu dlužníka nezastavil. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 25. srpna 2014

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Kalábová