KSBR 24 INS 19197/2014-B-12
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 19197/2014-B-12

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci dlužníků-manželů: a) Josefa Nikla, narozeného 26. ledna 1971, a b) Hany Niklové, narozené 3. prosince 1967, oba bytem Vracov, Lipinská 489, PSČ 696 42, oba zastoupeni Karlem Němcem, obecným zmocněncem, bytem Uhřice 107, PSČ 696 34, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníků, a to konkrétně ohledně nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec a katastrální území Vracov, na LV č. 4312, konkrétně: pozemek parc. č. 2867-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 489-rodinný dům, a pozemek parc. č. 2868-zahrada, paní Tereze Niklové, narozené 2. října 1992, bytem Vracov, Lipinská 489, PSČ 696 42.

II. Insolvenční soud povoluje paní Tereze Niklové, narozené 2. října 1992, bytem Vracov, Lipinská 489, PSČ 696 42 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to konkrétně ohledně nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Kyjov, pro obec a katastrální území Vracov, na LV č. 4312, konkrétně: pozemek parc. č. 2867- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba čp. 489-rodinný dům, a pozemek parc. č. 2868-zahrada.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 21. prosince 2015 požádala paní Tereza Niklová, narozená 2. října 1992, bytem Vracov, Lipinská 489, PSČ 696 42 (dále jen navrhovatelka ), dcera dlužníků, o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), ohledně majetku specifikovaného ve výrocích tohoto usnesení. Uvedla, že v současné době je jediným zájemcem o koupi předmětných nemovitostí, odkoupením nemovitostí uspokojí zajištěné věřitele, rovněž bude zajištěna bytová potřeba dlužníků a nedojde ke zvýšení jejich životních nákladů souvisejících s hledáním nového bydlení a placením nájemného, což by mohlo mít negativní dopad na další průběh insolvenčního řízení.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníků.

V daném případě bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do insolvenčního řízení se přihlásili věřitelé Raiffeisenbank a.s. a Raiffeisen stavební spořitelna, a.s. pohledávky zajištěné majetkem označeným ve výrocích tohoto usnesení. Ze spisu insovenční soud zjistil, že v něm sice dosud nejsou založeny pokyny zajištěných věřitelů ke zpeněžení zajištěného majetku (ve smyslu ustanovení § 409 odst. 3 IZ se totiž zajištěný majetek v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře zpeněžuje pouze tehdy, požádá-li o to zajištěný věřitel), dle insolvenčního soudu však tato skutečnost nebrání udělit navrhovatelce (do budoucna) výjimku ze zákazu nabývání majetku. Při posuzování žádosti insolvenční soud především zohlednil skutečnost, že dlužníci v zajištěné nemovitosti bydlí a v případě prodeje majetku navrhovatelce by byla jejich bytová potřeba i nadále zajištěna. Insolvenční soud neshledal důvody, pro které by měl žádost navrhovatelky zamítnout. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Navrhovatelce a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 5. ledna 2016

Mgr. Renáta Maixnerová,v.r. asistentka samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Danuše Škodová