KSBR 24 INS 19035/2016-A-9
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 24 INS 19035/2016-A-9

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Marcela Manderly, narozeného 1. března 1967, bytem Zlín 4, Tyršova 727, PSČ 763 02, Zlín 4, korespondenční adresa Zlín, Česká 4759, PSČ 760 05, identifikační číslo osoby 42076943, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. září 2016, č. j. KSBR 24 INS 19035/2016-A-7

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 22. září 2016, č. j. KSBR 24 INS 19035/2016-A-7, se mění tak, že:

Insolvenční soud neukládá navrhovateli-dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449190356, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Marcel Manderla (dále jen dlužník ) podal dne 17. srpna 2016 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že jeho příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při jeho příjmech určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů, neboť rozvedenému dlužníkovi, který nemá ve výchově žádné nezaopatřené dítě, lze z jeho měsíčních příjmů (mzdy ve výši 15.170 Kč a příjmu ze smlouvy o důchodu ve výši 1.500 Kč), zabavit částku 7.494 Kč, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč (včetně daně z přidané hodnoty), by nezajištěným věřitelům náležela částka 384.300 Kč, což představuje pouze 21,52 % nezajištěných závazků dlužníka (v celkové výši 1.785.395 Kč).

Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. Tvrdil a doložil, že se jeho čistá měsíční mzda zvýšila na částku 19.157 Kč. isir.justi ce.cz

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka se změnily tak, že za dané situace (s ohledem zvýšení dlužníkovy mzdy) je možné řešit jeho úpadek oddlužením, neboť z dlužníkovy mzdy lze nyní srazit měsíčně 9.889 Kč, po přičtení příjmu ze smlouvy o důchodu ve výši 1.500 Kč a odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč, nezajištění věřitelé dlužníka obdrží za 60 měsíců oddlužení 618.000 Kč, což činí 34,61 % dlužníkových nezajištěných závazků. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 20. října 2016

Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská