KSBR 24 INS 16213/2015-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 24 INS 16213/2015-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Petra Topinky, narozeného 21. října 1985, bytem Předklášteří, Náměstí 5. května 1390, PSČ 666 02, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. července 2015, č. j. KSBR 24 INS 16213/2015-A-7

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. července 2015, č. j. KSBR 24 INS 16213/2015-A-7, se mění tak, že:

Insolvenční soud neukládá navrhovateli-dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449162135, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Petr Topinka podal dne 22. června 2015 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že jeho příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při jeho příjmech určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů, neboť svobodnému dlužníkovi, který nemá ve výchově žádné nezaopatřené dítě, bylo možné z jeho jediného příjmu-mzdy od zaměstnavatele ECOMARKT s.r.o., ve výši 10.617 Kč, měsíčně zabavit částku 3.000 Kč, přičemž při odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce by nezajištěným věřitelům náležela částka 114.660 Kč, což představuje pouze 28,08 % nezajištěných závazků dlužníka (v celkové výši 408.384 Kč).

Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. Tvrdil a doložil, že má příjem z darovací smlouvy ve výši 1.300 Kč měsíčně.

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že po vydání napadeného usnesení se skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka změnily tak, že za dané situace (s ohledem na zvýšení měsíčního příjmu dlužníka) je možné řešit jeho úpadek oddlužením, neboť z příjmů dlužníka (ze mzdy a daru), po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč, nezajištění věřitelé dlužníka obdrží měsíčně 3.211 Kč, za 60 měsíců oddlužení tak dlužník zaplatí 192.660 Kč, což činí 47,18 % jeho nezajištěných závazků. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 9. prosince 2015

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Monika Jeřábková