KSBR 24 INS 14747/2016-A-13
Na všech podáních v této věci uveďte: Jednací číslo: KSBR 24 INS 14747/2016-A-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Martina Krče, narozeného 11. dubna 1989, bytem Zborovice, Sokolská 234, PSČ 768 32, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. srpna 2016, č. j. KSBR 24 INS 14747/2016-A-8

t a k t o:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. srpna 2016, č. j. KSBR 24 INS 14747/2016-A-8, se mění tak, že:

Insolvenční soud neukládá navrhovateli-dlužníku, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu: 6015-5720621/0710, variabilní symbol 2449147476, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

O d ů v o d n ě n í:

Dlužník Martin Krč (dále jen dlužník ) podal dne 21. června 2016 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, ve kterém se domáhal rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením soud uložil dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že jeho příjmy nepostačují k tomu, aby při schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře pohledávky nezajištěných věřitelů, které uznává, byly za 5 let uspokojeny nejméně z 30 % a současně aby z částky, která by byla při jeho příjmech určena k výplatě věřitelům byla zaplacena insolvenčnímu správci odměna a náhrada hotových výdajů, neboť svobodnému dlužníkovi, který nemá ve výchově žádné nezaopatřené dítě, lze z jeho měsíčních příjmů (mzdy ve výši 10.040 Kč), zabavit částku 2.574 Kč, po odečtení odměny a hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč (včetně daně z přidané hodnoty), by nezajištěným věřitelům náležela měsíčně částka 1.485 Kč, za 60 měsíců částka 89.100 Kč, což představuje pouze 27,74 % nezajištěných závazků dlužníka (ve výši 320.969,76 Kč).

Dlužník podal proti usnesení včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. Tvrdil a doložil, že se jeho čistá měsíční mzda zvýšila na částku 11.705 Kč. isir.justi ce.cz

Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Soud z obsahu spisu zjistil, že skutečnosti rozhodné pro posouzení možnosti řešení úpadku dlužníka se změnily tak, že za dané situace (s ohledem zvýšení dlužníkovy mzdy) je možné řešit jeho úpadek oddlužením, neboť z dlužníkovy mzdy lze nyní srazit měsíčně 3.684 Kč, po odečtení odměny a náhrady hotových výdajů insolvenčního správce ve výši 1.089 Kč, nezajištění věřitelé dlužníka obdrží za 60 měsíců oddlužení 155.700 Kč, což činí 48,47 % dlužníkových nezajištěných závazků. Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení neukládá. P o u č e n í: Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 5. prosince 2016

Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská