KSBR 24 INS 14216/2016-B-25
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: KSBR 24 INS 14216/2016-B-25

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl asistentkou samosoudkyně Mgr. Renátou Maixnerovou v insolvenční věci dlužníka: Jaromíry Zedníčkové, narozené 23. května 1990, bytem Pohořelice, Vídeňská 699, PSČ 691 23, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

takto:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka, a to konkrétně ohledně spoluvlastnického podílu o velikosti ideální 1/6 na pozemku parc. č. 3163/356-ovocný sad, zapsaném v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno-venkov, pro obec Pasohlávky, katastrální území Mušov, na LV č. 410, panu Jaromíru Zedníčkovi, narozenému 20. února 1977, bytem Pohořelice, Poříčí 140, PSČ 691 23.

II. Insolvenční soud povoluje Jaromíru Zedníčkovi, narozenému 20. února 1977, bytem Pohořelice, Poříčí 140, PSČ 691 23 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to ohledně majetku specifikovaného ve výroku I. tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 29. září 2016 požádal pan Jaromír Zedníček, narozený 20. února 1977, bytem Pohořelice, Poříčí 140, PSČ 691 23 (dále jen navrhovatel ), bratr dlužníka, o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen IZ ), ohledně majetku specifikovaného ve výroku ad I. tohoto usnesení. Uvedl, že je většinovým spoluvlastníkem (5/6) předmětného majetku. Za majetek dlužníka nabídl kupní cenu ve výši 585.272,60 Kč, čímž dojde k uspokojení pohledávek věřitelů přihlášených do insolvenčního řízení i odměny insolvenčního správce. Insolvenční správce ocenil předmětný majetek částkou 40.000 Kč, nabídnutá cena tedy více než 14x převyšuje obvyklou cenu tohoto majetku.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 IZ dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, a to ani v případě, že k jeho zpeněžení došlo dražbou; tento majetek nesmí být na ně převeden ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil. isir.justi ce.cz

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud jako věřitelský výbor souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníka.

V posuzovaném případě bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Předmětný majetek není zajištěn ve prospěch žádného přihlášeného věřitele. Při posouzení žádosti navrhovatele insolvenční soud vzal do úvahy především výši nabízené kupní cenu, která umožní plné uspokojení pohledávek přihlášených věřitelů i nároků insolvenčního správce, a skutečnost, že navrhovatel vlastní většinový spoluvlastnický podíl na předmětném majetku. Tato skutečnost snižuje případný zájem třetích osob o daný majetek dlužníka. Insolvenční soud neshledal důvody, pro které by měl žádost navrhovatelky zamítnout. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku ad II. tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Navrhovateli a insolvenčnímu správci se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení podat námitky do 15 dnů ode dne jeho doručení. V námitkách nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 9 odst. 2 zákona č. 121/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

V Brně dne 3. října 2016

Mgr. Renáta Maixnerová v. r. asistentka samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská