KSBR 24 INS 12352/2012-A-6
Jednací číslo: KSBR 24 INS 12352/2012-A-6

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Břetislava Buchty, narozeného 7. listopadu 1978, bytem Bystřice pod Hostýnem, Přerovská 83, PSČ 768 61, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. května 2012, č. j. KSBR 24 INS 12352/2012-A-4

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 24. května 2012, č. j. KSBR 24 INS 12352/2012-A-4, se mění tak, že: Insolvenční soud n e u k l á d á navrhovateli-dlužníkovi, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč do 3 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení, a to a) na účet Krajského soudu v Brně vedený u České národní banky-pobočka Brno, číslo účtu 6015-5720621/0710, variabilní symbol 24-49-12352-2, konstantní symbol 1148 nebo b) v hotovosti na pokladně Krajského soudu v Brně-pracoviště Husova 15.

Odůvodnění:

Dlužník Břetislav Buchta podal dne 22. května 2012 u Krajského soudu v Brně (dále jen soud ) insolvenční návrh, kterým se domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a zároveň způsobu řešení úpadku povolením oddlužení.

Ve výroku označeným usnesením vyzval soud dlužníka, aby zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000,-Kč, neboť z obsahu spisu zjistil, že dlužníkem popsaný stav vylučuje řešit jeho úpadek oddlužením, když dlužník v návrhu na povolení oddlužení uvedl, že má nezajištěné závazky v celkové výši 289.640,-Kč a z obsahu spisu vyplývá, že má tři závazky v celkové výši 124.172,-Kč vzešlé z podnikání (závazek Okresní správy sociálního zabezpečení a věřitelů ESSOX s.r.o. a CETELEM ČR, a.s., kteří se snažili své pohledávky vymáhat nařízením exekuce vůči dlužníkovi jako podnikající fyzické osobě). Dlužník podal proti usnesení soudu včasné odvolání a dožadoval se jeho zrušení. V odvolání namítal, že splňuje zákonné kritérium k povolení oddlužení, neboť jeho jediným dluhem z podnikání je závazek vůči Okresní správě sociálního zabezpečení ve výši 6.598,-Kč, který tvoří necelé 3 % jeho závazků. Napadené usnesení vydala vyšší soudní úřednice, takže možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu. Soud posoudil odvolání dlužníka jako důvodné, když konstatoval, že sama o sobě skutečnost, že věřitelé ESSOX s.r.o. a CETELEM ČR, a.s. se snažili své pohledávky vymáhat nařízením exekuce vůči dlužníku jako podnikající fyzické osobě, nezakládá důvod posuzovat jejich závazky jako závazky vzešlé z podnikání. Jediný závazek dlužníka z podnikatelské činnosti vůči Okresní správě sociálního zabezpečení je zanedbatelný, neboť tvoří 2,27 % dlužníkových závazků.

Soud proto napadené usnesení vydané vyšší soudní úřednicí v rámci autoremedury změnil tak, že dlužníkovi zaplatit zálohu na náklady insolvenčího řízení neukládá. P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, dlužníkovi se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti usnesení může dlužník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 20. července 2012

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková