KSBR 24 INS 11006/2013
VRCHNÍ SOUD V OLOMOUCI, Masarykova 1, 771 00 Olomouc

Vaše sp. zn.: KSBR 24 INS 11006/2013 Ze dne: Krajskému soudu v Brně Naše spis.zn.: 1 VSOL 598/2013-A-13 Husova 15 Vyřizuje: Miroslava Kupková 601 95 Brno telefon: 585532319 e-mail: podatelna@vsoud.olc.justice.cz

Datum: 27. srpna 2013

Vrácení spisu bez věcného vyřízení

Vracíme bez věcného vyřízení spis Krajského soudu v Brně sp. zn. KSBR 24 INS 11006/2013 ve věci dlužníka AGROCIZ s.r.o. v likvidaci, se sídlem Lanžhot, Komenského 510, IČ: 63486776, neboť byl odvolacímu soudu předložen předčasně, a proto o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 21.5.2013, č.j.-A-8 nelze za současné situace rozhodnout.

Soud prvního stupně předložil Vrchnímu soudu v Olomouci k projednání odvolání podání dlužníka ze dne 3.6.2013, doručené soudu prvního stupně dne 4.6.2013, aniž se dle ustanovení § 210 odst.2 o.s.ř. postaral o odstranění vad tohoto podání postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř.

Z podání dlužníka ze dne 3.6.2013 není dosud zřejmé, zda jím dlužník mínil podat toliko žádost o osvobození od zaplacení uložené zálohy na náklady insolvenčního řízení (o níž je však příslušný rozhodnout soud prvního stupně), nebo zda tímto podáním mínil podat odvolání proti výše citovanému usnesení soudu Krajského soudu v Brně ze dne 21.5.2013, č.j.-A-8, jímž mu byla uložena povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení. Podání dlužníka je v tomto směru rozporné, neboť v záhlaví je označeno jako žádost o osvobození od povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, v souladu s tím pak dlužník v bodu II. podání opakuje, že podává žádost o osvobození od zaplacení uložené povinnosti, oproti tomu se však v bodu III. podání domáhá zrušení výše uvedeného usnesení soudu prvního stupně, čehož však lze dosáhnout toliko v rámci přezkumu rozhodnutí v odvolacím řízení. V závěru podání pak dlužník uvádí, že odvolání proti usnesení o uložení zálohy míní podat pouze pro případ, že soud prvního stupně nevyhoví jeho žádosti o osvobození od povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení, k podmíněným právním úkonům však v soudním řízení nelze přihlížet (§ 41a odst. 2 o.s.ř.).

S ohledem na shora uvedené je proto třeba, aby soud prvního stupně vyzval dlužníka postupem dle ustanovení § 43 odst. 1 o.s.ř. k odstranění shora vytčených vad jeho podání ze dne 3.6.2013, tj. zejména aby dlužník jednoznačně uvedl, zda mínil podat žádost o osvobození od placení zálohy na náklady insolvenčního řízení nebo zda mínil podat současně odvolání vůči výše citovanému usnesení soudu prvního stupně o uložení zálohy na náklady insolvenčního řízení se současným poučením dle ustanovení § 41a odst. 2 o.s.ř. o tom, že k úkonu účastníka, který je vázán na splnění podmínky se nepřihlíží a zda tedy za této situace trvá na podmíněnosti svého podání. Současně je třeba dlužníka poučit dle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř. o následcích pro případ, že vady svého podání neodstraní.

Po splnění shora uvedených pokynů odvolacího soudu (úkonů podle ustanovení § 210 odst. 2 o.s.ř.) předložte spis opakovaně Vrchnímu soudu v Olomouci, a to s novou předkládací zprávou.

Za správnost vyhotovení: JUDr. Karla Trávníčková, v.r. Jitka Jahodová předsedkyně senátu