KSBR 24 INS 10294/2015-B-13
Na všech podáních v této věci uveďte:

Jednací číslo: KSBR 24 INS 10294/2015-B-13

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníků: a) Františka Tydlačky, narozeného 3. února 1974, identifikační číslo 63407736 a b) Jany Tydlačkové, narozené 9. března 1974, identifikační číslo osoby 67546218, oba bytem Tvrdonice, Kůt 312/6, PSČ 691 53, zastoupených obecným zmocněncem Ing. Vladislavem Gasnárkem, se sídlem Břeclav 2, nám. TGM 38/10, PSČ 690 02, o návrhu na povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty

t a k t o:

I. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníků, a to ohledně nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Tvrdonice, na LV č. 2243: pozemku parc. č. st. 224/1- zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 31-bydlení a pozemku parc. č. 229 -zahrada, paní Bronislavě Konečkové, bytem Tvrdonice, Kůt 312/6, PSČ 691 53.

II. Insolvenční soud povoluje paní Bronislavě Konečkové, bytem Tvrdonice, Kůt 312/6, PSČ 691 53 výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty dlužníků, a to ohledně nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Břeclav, pro obec a katastrální území Tvrdonice, na LV č. 2243: pozemku parc. č. st. 224/1-zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č.p. 312-rodinný dům a pozemku parc. č. 229-zahrada.

O d ů v o d n ě n í:

Podáním doručeným insolvenčnímu soudu dne 27. října 2016 požádala paní Bronislava Konečková, bytem Tvrdonice, Kůt 312/6, PSČ 691 53 (dále jen navrhovatelka ), dcera dlužníků, o vydání rozhodnutí o povolení výjimky ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty podle ustanovení § 295 odst. 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, ohledně majetku uvedeného ve výrocích tohoto usnesení. Uvedla, že v současné době je jediným zájemcem o koupi předmětných nemovitostí a odkoupením nemovitostí uspokojí zajištěného věřitele v plné výši.

Podle ustanovení § 295 odst. 1 insolvenčního zákona dlužník, osoby mu blízké a osoby, které s ním tvoří koncern, nesmí nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, isir.justi ce.cz ani ve lhůtě 3 let od skončení konkursu, i když jim svědčí zákonné předkupní právo. Právní úkony uskutečněné v rozporu s tímto ustanovením jsou neplatné; považují se však za platné, pokud se ten, kdo je jimi dotčen, neplatnosti nedovolá. Neplatnosti se nemůže dovolávat ten, kdo ji sám způsobil.

Podle ustanovení § 295 odst. 3 insolvenčního zákona na návrh osob uvedených v odstavci 1 nebo v odstavci 2 písm. a) až e) a po vyjádření věřitelského výboru může insolvenční soud v odůvodněných případech povolit výjimku ze zákazu nabývání majetku z majetkové podstaty.

V předmětném řízení vykonává působnost věřitelského výboru insolvenční soud. Insolvenční soud v působnosti věřitelského výboru souhlasí s povolením výjimky ze zákazu nabývání majetku dlužníků.

V daném případě bylo schváleno oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. Do insolvenčního řízení se přihlásil věřitel Raiffeisen stavební spořitelna a.s. pohledávku zajištěnou majetkem označeným ve výrocích tohoto usnesení, která byla zjištěna ve výši 1.017.911,64 Kč.

Z obsahu spisu insolvenční soud zjistil, že v něm sice dosud není založen pokyn zajištěného věřitele ke zpeněžení zajištěného majetku (ve smyslu ustanovení § 409 odst. 3 IZ se totiž zajištěný majetek v průběhu oddlužení plněním splátkového kalendáře zpeněžuje pouze tehdy, požádá-li o to zajištěný věřitel), dle insolvenčního soudu však tato skutečnost nebrání udělit navrhovatelce (do budoucna) výjimku ze zákazu nabývání majetku. Při posuzování žádosti insolvenční soud především zohlednil skutečnost, že navrhovatelka je v současné době jediným zájemcem o koupi předmětných nemovitostí a nabízenou kupní cenou za nemovitosti uspokojí zajištěného věřitele v plné výši, jakož i to, že dlužníci v zajištěné nemovitosti bydlí a v případě prodeje majetku navrhovatelce by byla jejich bytová potřeba i nadále zajištěna.

Insolvenční soud neshledal důvody, pro které by měl žádost navrhovatelky zamítnout. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto usnesení.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné. Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Insolvenčnímu správci a navrhovatelce se však doručuje i zvláštním způsobem. V Brně dne 14. listopadu 2016

Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská